• BDO Crna Gora - Revizorski odbor
BDO Crna Gora Članak:

BDO Crna Gora - Revizorski odbor

11 September 2017

Skupština Crne Gore je 29. decembra 2016. godine donijela Zakon o reviziji kojim se uređuje oblast revizije finansijskih iskaza. Ovo je značajan akt za revizorsku profesiju koji sada na poseban način reguliše obavljanje revizije u Crnoj Gori. Pored značaja za revizore, ovaj Zakon uveo je i obaveznu reviziju finansijskih iskaza srednjih pravnih lica kao i imenovanje revizorskog odbora kod obveznika revizije.

Ko su obveznici revizije u Crnoj Gori?

Obveznici revizije su pravna lica koja su u posljednjoj poslovnoj godini (2016) razvrstana kao srednje ili veliko pravno lice.Uslovi razvrstavanja pravnih lica su definisani u Članu 5. Zakona o računovodstvu.

Revizija je obavezna i za subjekte od javnog interesa (subjekti od javnog interesa su: pravna lice koja emituju hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, banke i druge finansijske institucije, osiguravajuća društva), matična pravna lica, koja zajedno sa zavisnim pravnim licima ispunjavaju uslove za svrstavanje u grupu srednjih ili velikih pravnih lica, investiciona društva, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, dobrovoljne penzione fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim investicionim fondovima.

Šta je revizorski odbor i ko mora da ga ima?

Pravna lica koja su po Zakonu o reviziji obveznici revizije finansijskih iskaza za 2017. godinu, dužna su da imenuju revizorski odbor od najmanje tri člana.

Revizorski odbor imenuje skupština akcionarskog društva, odnosno nadležni organ određen statutom društva. Najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanje iz oblastira čunovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u pravnom licu koje je obveznik revizije.

Koje su nadležnosti revizorskog odbora?

Revizorski odbor:

1) prati postupak finansijskog izvještavanja;

2) prati efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije;

3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;

4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga;

5) daje preporuke skupštini akcionarskog društva, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;

6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Koji je rok za formiranje revizorskog odbora?

Član 58. Zakona o reviziji definiše da je rok za imenovanje revizorskog odbora 9 mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, što bi bilo početak oktobra 2017. godine. Zakonom su propisane kazne za neimenovanje odbora za reviziju u iznosu od 500 EUR do 16,500 EUR za pravno lice.

Kako Vam mi možemo pomoći?

BDO d.o.o. Podgorica je društvo registrovano u Crnoj Gori za obavljanje usluga revizije finansijskih iskaza i članica je međunarodne mreže revizora, računovođa i konsultanata BDO koja posluje u preko158 zemalja svijeta.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o tome kako da ispunite zakonske odredbe u vezi sa imenovanjem revizorskog odbora, kontaktirajte nas na:

BDO d.o.o. Podgorica

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120

[email protected]

Tel: +382 20 228 449