• Tax Highlights - BDO Crna Gora Oktobar 2017
Članak:

Tax Highlights - BDO Crna Gora Oktobar 2017

17 October 2017

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PDV I PRAVILNIKA O PRIMJENI PDV

 

Skupština Crne Gore 26. jula 2017. godine donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost a koji je stupio na snagu 08.08.2017. godine.

Najznačajnije izmjene se odnose na određivanje mjesta prometa usluga i povećanje opšte stope PDV-a.

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV, koji je stupio na snagu 22. avgusta 2017. godine odnose se na proceduru imenovanja poreskog zastupnika stranog lica.

Izmjena pravila o mjestu prometa usluga

Osnovno pravilo o mjestu prometa usluga definisano članom 17. Zakona o PDV, koje je do sada podrazumjevalo da je to mjesto pružaoca usluge, od sada je mjesto u kojem poreski obveznik primalac usluga obavlja svoju djelatnost, odnosno mjesto u kome poreski obveznik primalac usluga ima stalnu poslovnu jedinicu, ako se promet usluga vrši u stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mjestu sjedišta primaoca usluga, odnosno mjesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište.

Za svrhu određivanja mjesta pružanja usluga poreskim obveznikom se smatra:

 • svako lice koje obavlja djelatnost trajno;
 • pravna lica, državni organi, organizacije i organi jedinice lokalne samouprave i druga javno pravna tijela u skladu sa ovim zakonom;
 • strana pravna lica.

Kada su usluge pružene licu koje nije poreski obveznik, mjestom prometa smatra se mjesto u kojem pružalac usluga ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mjestu sjedišta pružaoca usluga, odnosno mjesto u kojem pružalac usluga ima prebivalište ili boravište, osim za nepokretnost (mjesto prometa je mjesto gde se nepokretnost nalazi), usluge prevoza (gde se vrši usluga a ako se usluga vrši i van teritorije CG onda samo na dio usluge prevoza koji se obavlja u CG). Mjesto prometa usluge smatra se mjesto u kojem je usluga stvarno izvršena ako se radi o:

 • uslugama u vezi sa prisustvovanjem umjetničkim, kulturnim, sportskim, naučnim, obrazovnim zabavnim ili stručnim događajima, usluge organizatora događaja, pruženih licu koje nije poreski obveznik;
 • pomoćnim uslugama u vezi sa prevozom (utovar, istovar, pretovar, skladištenje), pruženih licu koje nije poreski obveznik;
 • uslugama pružanja stručnih mišljenja u vezi procjene vrijednosti pokretnih stvari, odnosno radova na pokretnim stvarima pruženih licu koje nije poreski obveznik;
 • uslugama prodaje jela i pića za konzumaciju na licu mjesta, osim ako se te usluge pružaju na plovnim objektima, vazduhoplovima i vozovima u kom slučaju se mjesto prometa smatra mjesto početka prevoza putnika.

Mjestom prometa usluge smatra se:

 • mjesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno daje na korišćenje (iznajmljivanje) primaocu usluga, na neprekidni vremenski period do 30 dana, a ako se radi o plovnim objektima do 90 dana;
 • mjesto iznajmljivanja prevoznih sredstava na period duži od 30, odnosno 90 dana licu koje nije poreski obveznik, smatra se mjesto u kojem to lice ima sjedište, prebivalište ili boravište;

Mjestom prometa usluge smatra se mjesto u kojem primalac usluge koji nije poreski obveznik ima sjedište, prebivalište ili boravište za pružanje usluga:

 • prenosa, ustupanja i korišćenja autorskih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine;
 • telekomunikacija;
 • oglašavanja;
 • koje pružaju savjetnici, inženjeri, advokati, revizori, usluge prevođenja, uključujući I prevođenje u pisanom obliku;
 • obrade podataka i ustupanja, odnosno davanje informacija, uključujući I informacije o poslovnim postupcima i iskustvu;
 • preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili djelimično odustane od obavljanja neke aktivnosti ili od korišćenja nekog prava; 
 • bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje, osim iznajmljivanja sefova;
 • posredovanja u zapošljavanju; iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava;
 • omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grijanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama;
 • radijskog i televizijskog emitovanja; i
 • pruženih elektronskim putem.

Mjesto u kojem je izvršena usluga posredovanja kod prometa usluga koja se pruža licu koje nije poreski obveznik, je mjesto u kojem je izvršen promet usluga.

Mjesto prometa usluge posredovanja koja se pruža poreskom obvezniku je mjesto u kojem primalac usluge ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu.

Radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, odnosno neoporezivanja, Ministarstvo finansija može, za usluge čije se mjesto prometa određuje prema generalnom pravilu kao i za pojedine usluge koje se pružaju licu koje nije poreski obveznik,  kao i usluge davanja u zakup prevoznih sredstava, mjestom izvršenog prometa da odredi i mjesto u kojem se usluga može iskoristiti, odnosno mjesto u kome se usluga izvrši.

Opšta stopa PDV

PDV se obračunava po opštoj stopi od 21% umesto dosadašnjih 19%. Uvećana stopa PDV primenjivaće  se od 1. januara 2018. godine.

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV (procedura za imenovanje poreskog zastupnika)

Prema izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV, poreski zastupnik stranog lica može biti imenovan ako:

 • je registrovani obveznik za PDV najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za imenovanje poreskog zastupnika;
 • na dan podnošenja zahtjeva nema dospjele, a neplaćene poreske obaveze koje utvrđuje Poreska uprava; i
 • nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo iz oblasti poreza.

Zahtjev za imenovanje poreskog zastupnika za porez na dodatu vrijednost podnosi se na na obrascu ZIPZ PDV.

Zahtjev za imenovanje poreskog zastupnika sadrži:

 • naziv, odnosno ime i prezime stranog lica;
 • ime i prezime odgovornog lica u stranom pravnom licu;
 • adresu sjedišta, odnosno prebivališta stranog lica;
 • broj pod kojim je strano lice evidentirano za obavezu plaćanja PDV kod nadležnog organa u državi u kojoj ima sjedište, odnosno prebivalište i naziv tog organa;
 • PIB, odnosno evidencioni broj koji je stranom licu dodijelio poreski organ;
 • naziv, odnosno ime i prezime zastupnika;
 • ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu - zastupniku;
 • adresu sjedišta, odnosno prebivališta zastupnika;
 • PIB, odnosno JMBG zastupnika; i
 • JMB odgovornog lica u pravnom licu - zastupniku.

Propisana je dodatna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz Obrazac ZIPZ PDV.

Zahtjev za imenovanje poreskog zastupnika podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije početka obavljanja

djelatnosti tog stranog lica u Crnoj Gori.

Seminar u narednom periodu

BDO će u narednom periodu održati seminar na temu otvorenih pitanja koja su proizašla iz najnovijih izmjena i dopuna Zakona i Pravilnika o primjeni PDV u Crnoj Gori.