• Tax Highlights - Oktobar 2017
Članak:

Tax Highlights - Oktobar 2017

12 October 2017

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

Usvojen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Pravilnik se sastoji iz dva dela koji čine:

  1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV
  2. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

I. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV

Obveznik je dužan da u evidenciji obezbedi podatke o:

  • Prometu dobara i usluga;
  • Računima i drugim dokumentima koja služe kao račun u skladu sa Zakonom o PDV;
  • Drugim podacima od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Evidencija se vodi kao opšta evidencija i kao posebne evidencije.

U opštoj evidenciji evidentiraju se napred navedeni podaci, koji se odnose na promet dobara i usluga, u skladu sa članovima 5. do 13. Pravilnika,

Posebne evidencije. Posebne evidencije su u principu ostale nepromenjene, s tim što su neki delovi posebnih evidencija sada delovi opšte evidencije, a dodato je i nekoliko novih evidencija.

II. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

Poreski obveznik dužan da uz poresku prijavu podnese i pregled obračuna PDV.

Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da podnese u elektronskoj formi i obrazac POPDV.

Na osnovu opšte evidencije o PDV obveznik sačinjava pregled obračuna PDV na propisanom obrascu POPDV, na osnovu kojeg se unose podaci u poresku prijavu. Novi obrazac POPDV se sastoji iz 1 pojedinačnih tabela, od čega se:

  • jedna tabela odnosi na podatke o podnosiocu
  • devet tabela se sačinjava na osnovu opšte evidencije u kojoj su ti podaci već evidentirani
  • pet tabele su zbirne (sumirane, sabirajuće) tabele iz kojih se podaci unose u poresku prijavu.

 

RB Naziv tabele Član Pravilnika Polje u PPPDV
  Podaci o podnosiocu - -
1 Promet dobara i usluga oslobođeni PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 5 001
2 Promet dobara i usluga oslobođeni PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 6 002
3 Oporezivi promet dobara i usluga obveznika PDV i obračunati PDV 7 003 103 004 104
3a Obračunati PDV za promet drugog lica 8 103 104
4 Posebni postupci oporezivanja 9 003 103
5 Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunat PDV (zbirna tabela podataka iskazanih u tabeli 4, 5 i 6) - 003 103 004 104 005 105
6 Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet 10 006 106
7 Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika 11 007 107
8 Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika 12 008 108
8e PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (zbirna tabela iznosa PDV iskazanog u tabeli 5 i 10 umanjenog za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez; ispravke odbitka - povećanja/smanjenja prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice) - 108
9 Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet - 009
9a PDV koji se iskazuje u poreskoj prijavi kao prethodni porez (zbirna tabela podataka koji se odnose na prethodni porez sa pravom na odbitak, iskazan u tabeli 8, 9, 11) - 106 107 108 109
10 Poreska obaveza (razlika obračunatog PDV u tabeli 7 i ukupnog PDV iskazanog u poreskoj prijavi kao prethodni porez -tabela 12) - 110
11 Promet dobara i usluga izvršen van Republike i druge aktivnosti koje ne podležu PDV 13 -

 

BDO će u narednom periodu održati predavanja vezana za ovu temu gde će biti detaljnije objašnjena nova pravila vođenja evidencije o PDV kao I pravila iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV.