• Tax Highlights - April 2017
Članak:

Tax Highlights - April 2017

11 April 2017

UPRAVA CARINA IZDALA OBJAŠNJENJE KOJIM SE POTVRĐUJE USAGLAŠENOST CARINSKIH POSTUPAKA SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV U OBLASTI PRUŽANJA USLUGA TRANSPORTA

 

Uprava carina Republike Srbije je 31. marta 2017. godine izdala objašenjenje br. 148-11-439-02-28/2/2017 kojim se potvrđuje da su sve carinarnice obaveštene u stupanju na snagu izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost. Objašenje dalje navodi da će se kod prometa usluga prevoza dobara koja se vrši licima koja se u smisli člana 12 Zakona o PDV smatraju poreskim obveznicima, oslobođenje od PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ostvarivati na celokupan iznos naknade za uslugu prevoza, ukoliko je usluga prevoza povezana sa uvozom dobara. Celokupan iznos naknade obuhvata naknadu za uslugu prevoza od tačke utovara dobara van teritorije Republike Srbije do prvog odredišta na teritoriji Republike Srbije.

Takođe se potvrđuje da se licem koje vrši usluge prevoza dobara smatra lice koje faktički vrši prevoz dobara kao i drugo lice koje se obavezalo da izvrši prevoz dobara.

 

Za usluge prevoza dobara koje se pružaju licima koja se u smislu člana 12 Zakona o porezu na dodatu vrednost ne smatraju poreskim obveznicima, a koje su povezane sa uvozom dobara u Republiku Srbiju, oslobođenje od PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza se može ostvariti samo za deo naknade za uslugu prevoza koja se odnosi na transport izvršen na teritoriji Republike Srbije (od grance do prvog odredišta na teritoriji Srbije).

Poresko oslobođenje se može ostvariti samo ukoliko obveznik poseduje dokumentaciju kojom se potvrđuje da je usluga povezana sa uvozom dobara i da je vrednost usluge prevoza uključena u carinsku vrednost robe na koju se obračunavaju carinske dažbine uključujući i PDV (npr. dokument o  izvršenoj usluzi prevoza CMR, CIM, manifest i dr).