This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Tax Highlights - April 2018
Članak:

Tax Highlights - April 2018

18 April 2018

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Vlada Republike Srbije je 5. aprila 2018. godine Skupštini Republike Srbije prosledila predlog izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. U nastavku dajemo pregled najznačajnijih predloženih izmena i dopuna.

 • Isključuju se menjački poslovi iz svih članova Zakona u smislu delokruga rada Poreske uprave
 • Precizira se primena Zakona na izvorne javne prihode lokalnih samouprava
 • Bliže se pojašnjavaju prava organa jedinice lokalne samouprave u odnosu na Poresku upravu
 • Dodatno se precizira šta se ne smatra povredom obaveze čuvanja tajnosti podataka – jedna od stavki su podaci u razmeni između poreskih organa različitih zemalja
 • Uvodi se imenovanje zastupnika po službenoj dužnosti kod osumnjičenih za krivično delo za koje je kazna osam godina zatvora ili više
 • Obavešenje o postavljanju zastupnika po službenoj dužnosti se objavljuje i na internet stranici Poreske uprave
 • Ispravlja se nepreciznost iz prethodnih izmena i dopuna Zakona – tako da sada ne postoji obaveza izdavanja rešenja o prestanku poreske obaveze ako je ona plaćena
 • Kod prava poreskih obveznika sada je eksplicitno omogućeno prisustvo obveznika u svakom obliku kontrole
 • Uvodi se obaveza obveznika da kod Poreske uprave registruju sve prostorije u kojima skladište dobra i obavljaju delatnost (ova odredba stupa na snagu 120 dana od stupanja na snagu izmena i dopune Zakona)
 • Za lica čija se registracija vrši preko organa lokalne samouprave, PIB dodeljuje taj organ
 • Dodatno se preciziraju slučajevi u kojima Agencija za privredne registre ne može vršiti registraciju promena privrednih subjekata tokom poreske kontrole, postupka otkrivanja poreskih krivičnih dela, oduzimanja PIB-a i sl.
 • Sekundarna poreska obaveza se uvodi za sve oblike poreza (umesto dosadašnjeg samo poreza po odbitku) za lica koja koja nisu postupala sa dužnom pažnjom
 • Uvodi se mogućnost da se poreski akti donose u elektronskom obliku u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu
 • Uvodi se mogućnost dostavljanja poreskih akata obvezniku putem elektronske pošte
 • Uvodi se obaveza podnošenja poreske prijave za porez na imovinu elektronskim putem od 1. januara 2019. godine
 • Uvodi se mogućnost podnošenja poreske prijave za porez na promet nepokretnosti preko javnog beležnika na način propisan posebnim aktom ministra finansija i ministra pravosuđa
 • Preciziraju se slučajevi u kojima treba podneti izmenjenu poresku prijavu. Onemogućava se podnošenje izmenje PDV prijave za koju se vrši promena opredeljenja za povraćaj
 • Uvodi se eksplicitno pravo Poreske uprave da za svrhe utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja traži informacije od drugih privrednih subjekata, drugih lica, banaka, državnih organa i organizacija isl (ova odredba se primenjuje od 1. januara 2019.). Vođenje jedinstvenih informacionih sistema lokalnih uprava preuzima Poreska uprava najkasnije do 1. januara 2020. godine
 • Preciziraju se prethodne mere Poreske uprave za obezbeđenje naplate poreskog duga
 • Uvodi se mogućnost Poreske uprave da obvezniku i pre dospelosti obaveze ili izdavanja opomene pošalje podsetnik pisanim ili elektronskim putem, kao i SMS porukom
 • Uvodi se mogućnost podnošenja zahteva za odlaganje plaćanja poreza elektronskim putem i da Poreska uprava relevantni akt dostavi obvezniku na email adresu
 • Uvodi se novi „grejs period“ od 24 meseca (umesto dosadašnjih 12 meseci) za odloženo plaćanje poreskog duga kod obveznika koji su u postupku reorganizacije ili restrukturiranja
 • Onemogućava se otpis 50% kamata u slučaju da je odložena naplata poreza koji je utvrđen u postupku kontrole
 • Upozorenje o prinudnoj naplati poreza se može dostaviti i elektronskim putem ili SMS porukom
 • Prinudna naplata se može od sada sprovoditi i na štednim ulozima
 • Radi obezbeđenja naplate, Poreska uprava može rešenjem ustanoviti meru obezbeđenja naplate u vidu zabrane raspolaganja i otuđenja sredstava na računima, pokretnih i nepokretnih stvari. Rešenje traje do upisa mere obezbeđenja naplate u relevantni registar. Na rešenje se može podneti žalba
 • Briše se čl. 87a „Privremena mera obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati iz novčanih sredstava poreskog obveznika“
 • Sredstva prinudne naplate sada obuhvataju i naplatu sa štednih uloga obveznika
 • Uvodi se obaveza banke da u slučaju prinudne naplate poreza kod obveznika obustavi sva plaćanja po ugovorima o asignaciji, cesiji, kompenzaciji osim u slučaju plaćanja zarada i sličnih troškova za fizička lica
 • Ceo naslov Trećeg dela zakona se menja iz „Poreska kontrola“ u „Pružanje poreskih usluga, poreska kontrola i poreska policija“
 • Uvodi se nova aktivnost Poreske uprave: Pružanje poreskih usluga koje ima za cilj pomoć poreskim obveznicima u ispunjenju obaveza
 • Dodatno se u zakonu eliminiše podela kontrole na kancelarijsku i terensku i koristi se jedinstven termin „Poreska kontrola“
 • Uvodi se rok za Poresku upravu da izda dopunski zapisnik od pet dana
 • Omogućava se inspektorima da u slučaju dolaska do novih informacija nakon izdavanja zapisnika ili dopunskog zapisnika izdaju i dodatak zapisniku, na koji obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od osam dana od dana prijema dodatka zapisnika
 • Brišu se članovi u vezi sa ovlašćenjima Poreske uprave kod menjačkog i deviznog poslovanja
 • Mera zabrane obavljanja delatnosti od strane inspektora se može primeniti na period do godinu dana (do sada je bilo 60 dana) i to do 15 dana za prvi put utvrđenu nepravilnost, do 90 dana za drugi put utvrđenu nepravilnost i do godinu dana za treći put utvrđenu nepravilnost
 • Uvodi se korišćenje tzv. jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija gde se tačno definiše ko ima pristup tom sistemu i na koji način taj sistem komunicira i preuzima i deli podatke sa drugim registrima i sistemima
 • Definišu se novi uslovi i kriterijumi za zapošljavanje inspektora i radnika u Poreskoj upravi, uslovi i kriterijumi napredovanja kao i njihove odgovornosti
 • Povećane su kazne (kako novčane tako i zatvorske) za neosnovano iskazivanje prava na poreski kredit i povraćaj poreza
 • Uvodi se kazna zatvorom od tri meseca do tri godine i novčana kazna za obveznike koji skladište dobra u prostorijama koje nisu priavili Poreskoj upravi
 • Uvodi se kazna za banke od RSD 100.000 do RSD 2.000.000 za banke koje ne dostave podatke Poreskoj upravi na zahtev i koje ne preduzmu aktivnosti značajne za rad Poreske uprave