• Tax Highlights - Jun 2017
Članak:

Tax Highlights - Jun 2017

06 June 2017

NAJNOVIJA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA NOVIM PRAVILIMA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Od 1. aprila 2017. godine u primeni su nova pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost koja su usglašena principima utvrđivanja mesta prometa usluga u državama Evropske unije. U vezi sa ovim pravilima, Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo je nekoliko mišljenja koja pojašnjavaju određene nejasnoće u vezi sa primenom ovih pravila. U nastavku izdvajamo neka od njih:

Mesto prometa omogućavanja prikazivanja dobara i usluga izlagaču za vreme održavanja sajma

  • Kada organizator sajma (obveznik PDV) pruža usluge omogućavanja prikazivanja dobara ili usluga izlagaču u određenom prostoru za vreme održavanja sajma (u smislu iznajmljivanja štanda, tezge isl) zajedno sa povezanim uslugama (npr. uređenje štanda, tehničke usluge priključka za vodu, električnu energiju isl) pri čemu je primalac tih usluga PDV obveznik u smislu člana 12 Zakona o PDV, mestom prometa takvih usluga smatra se mesto u kom primalac ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se usluga pruža njoj a ista se nalazi u drugoj državi u odnosu na primaoca usluge.
  • Za svrhe određivanja mesta prometa, ambasada strane države se ne smatra stalnom poslovnom jedinicom u smislu Zakona o PDV. Stoga ako organizator sajma u Republici Srbiji pruža uslugu omogućavanja prikazivanja dobara ili usluga u određenom prostoru ambasadi strane države, mesto prometa usluge u smislu Zakona o PDV zavisi od toga da li je ambasada strane države registrovana za porez na potrošnju u toj državi. Ukoliko jeste, mesto prometa usluge je strana država a ukoliko nije mesto prometa je mesto gde su usluge stvarno pružene (tj. Republika Srbija).
  • Mesto prometa usluga iznajmljivanja konferencijske sale sa pratećom opremom (kao sporednim prometom), koju obveznik PDV organizator sajma pruža je mesto gde se nalazi nepokretnost, tj. objekat u kom se nalazi konferencijska sala koja je predmet iznajmljivanja.

Privremeni uvoz prevoznih sredstava ili drugih pokretnih sredstava

  • Za postupke privremenog uvoza prevoznih sredstava ili drugih pokretnih sredstava carinski organ od 1. aprila 2017. godine neće obračunavati I naplaćivati PDV.

PDV tretman usluga posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva šalju ili otpremaju u Republiku Srbiju

  • Kada obveznik PDV pruža uslugu posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstvašalju ili otpremaju u Republiku Srbiju, licu koje se u smislu člana 12 Zakona o PDV smatra poreskim obveznikom i koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije, na naknadu za ove usluge (iznos provizije za posredovanje), PDV se obračunava i plaća po poreskoj stopi od 20%, jer se mestom prometa ove usluge smatra mesto sedišta primaoca usluge (tj. Republika Srbija).

Mesto prometa usluga organizacije naučnih skupova

  • Kada fakultet koji posluje u sklopu Univerziteta održava međunarodni naučni skup koji se održava u Republici Srbiji, pri čemu učesnicima skupa naplaćuje naknadu u vidu kotizacije za učešće, mesto prometa takvih usluga smatra se mesto gde su usluge stvarno izvršene (što je Republika Srbija) a ne radi se o uslugama iz oblasti nauke za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Predaja hrane i pića konzumentu u objektu pekare

  • Kada se u okviru pekare predaju hrana i piće konzumentu, nezavisno od toga da li je reč o serviranim, odnosno posluženim dobrima, koja će se konzumirati u okviru pekare, ta predaja hrane i pića smatra se isporukom dobara a ne prometom usluga u smislu Zakona o PDV.

Mesto prometa usluga predstavništvu stranog pravnog lica u Republici Srbiji

  • Predstavništvo stranog pravnog lica se prema mišljenjima Ministarstva finansija smatra stalnom poslovnom jedinicom stranog pravnog lica u smislu Zakona o PDV. Stoga se usluge pružene od strane obveznika PDV prema predstavništvu stranog pravnog lica u Republici Srbiji smatraju da imaju mesto prometa u Republici Srbiji (s obzirom da je to mesto gde se nalazi predstavništvo).

Mesto prometa usluga skladištenja dobara kod kojih celokupna nepokretnost nije namenjena za isključvo skladištenje dobara određenog primaoca usluge

  • Kada je reč o uslugama skladištenja dobara kod kojih celokupna nepokretnost, odnosno konkretni deo nepokretnosti nije namenjen za isključivo skladištenje dobara određenog primaoca takve usluge, te usluge ne smatraju se uslugama koje su neposredno povezane sa nepokretnostima u smislu Zakona o PDV te se njihovo mesto prometa određuje u skladu sa mestom gde primalac usluge (ukoliko je reč o poreskom obvezniku u smislu člana 12 Zakona o PDV) ima sedište, odnosno mesto u kom se nalazi stalna poslovna jedinica za koju se pruža usluga (ako je mesto stalne poslovne jedinice različito u odnosu na primaoca usluge).

Način dokazivanja da je usluga izvršena u smislu Zakona o PDV

  • Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje u kome navodi da forma i sadržina dokumenta koji predstavlja dokaz o izvršenim uslugama nije uređena Zakonom o PDV, već se te činjenice utvrđuju prema ekonomskoj suštini u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.