This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Tax Highlights - Oktobar 2017
Članak:

Tax Highlights - Oktobar 2017

12 October 2017

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

Usvojen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Pravilnik se sastoji iz dva dela koji čine:

  1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV
  2. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

I. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV

Obveznik je dužan da u evidenciji obezbedi podatke o:

  • Prometu dobara i usluga;
  • Računima i drugim dokumentima koja služe kao račun u skladu sa Zakonom o PDV;
  • Drugim podacima od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Evidencija se vodi kao opšta evidencija i kao posebne evidencije.

U opštoj evidenciji evidentiraju se napred navedeni podaci, koji se odnose na promet dobara i usluga, u skladu sa članovima 5. do 13. Pravilnika,

Posebne evidencije. Posebne evidencije su u principu ostale nepromenjene, s tim što su neki delovi posebnih evidencija sada delovi opšte evidencije, a dodato je i nekoliko novih evidencija.

II. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

Poreski obveznik dužan da uz poresku prijavu podnese i pregled obračuna PDV.

Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da podnese u elektronskoj formi i obrazac POPDV.

Na osnovu opšte evidencije o PDV obveznik sačinjava pregled obračuna PDV na propisanom obrascu POPDV, na osnovu kojeg se unose podaci u poresku prijavu. Novi obrazac POPDV se sastoji iz 1 pojedinačnih tabela, od čega se:

  • jedna tabela odnosi na podatke o podnosiocu
  • devet tabela se sačinjava na osnovu opšte evidencije u kojoj su ti podaci već evidentirani
  • pet tabele su zbirne (sumirane, sabirajuće) tabele iz kojih se podaci unose u poresku prijavu.

 

RB Naziv tabele Član Pravilnika Polje u PPPDV
  Podaci o podnosiocu - -
1 Promet dobara i usluga oslobođeni PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 5 001
2 Promet dobara i usluga oslobođeni PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 6 002
3 Oporezivi promet dobara i usluga obveznika PDV i obračunati PDV 7 003 103 004 104
3a Obračunati PDV za promet drugog lica 8 103 104
4 Posebni postupci oporezivanja 9 003 103
5 Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunat PDV (zbirna tabela podataka iskazanih u tabeli 4, 5 i 6) - 003 103 004 104 005 105
6 Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet 10 006 106
7 Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika 11 007 107
8 Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika 12 008 108
8e PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (zbirna tabela iznosa PDV iskazanog u tabeli 5 i 10 umanjenog za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez; ispravke odbitka - povećanja/smanjenja prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice) - 108
9 Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet - 009
9a PDV koji se iskazuje u poreskoj prijavi kao prethodni porez (zbirna tabela podataka koji se odnose na prethodni porez sa pravom na odbitak, iskazan u tabeli 8, 9, 11) - 106 107 108 109
10 Poreska obaveza (razlika obračunatog PDV u tabeli 7 i ukupnog PDV iskazanog u poreskoj prijavi kao prethodni porez -tabela 12) - 110
11 Promet dobara i usluga izvršen van Republike i druge aktivnosti koje ne podležu PDV 13 -

 

BDO će u narednom periodu održati predavanja vezana za ovu temu gde će biti detaljnije objašnjena nova pravila vođenja evidencije o PDV kao I pravila iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV.