• Tax Highlights - Septembar 2017
Članak:

Tax Highlights - Septembar 2017

01 September 2017

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

Obveznik PDV je dužan da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da za svaki poreski period sačini pregled obračuna PDV, čiji su sadržaj i forma propisani posebnim Pravilnikom. Postojeći Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenje evidencije o PDV je zamenjen novim Pravilnikom (Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV) koji je tokom 2017. pretrpeo kako odlaganja početka primene tako i izmene u njegovoj sadržini. U ovom izdanju vesti, dajemo pregled nekih od najvažnijih novina/izmena koje donosi radna verzija novog Pravilnika a koje se odnose na:

 • izmene u vezi sa PDV evidencijama i
 • nove tabele („Pregled PDV obračuna“) koje je potrebno podnositi poreskim organima uz PDV prijave.

Očekuje se objavljivanje konačne verzije Pravilnika, kojom će se otkloniti neki nedostaci iz radne verzije a početak primene se očekuje da bude najranije od 1. januara 2018. godine.

Pravilnik se sastoji iz dva dela koji čine:

 1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV
 2. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV

Obveznik je dužan da u evidenciji obezbedi podatke o:

 • licima kojima je izvršio promet dobara i usluga, odnosno licima koja su obvezniku PDV izvršila promet dobara i usluga (naziv, adresa i PIB, odnosno poreski ili drugi identifikacioni broj lica dodeljen u skladu sa propisima koji se ne primenjuju u Srbiji);
 • Prometu dobara i usluga i drugim aktivnostima koje je izvršio obveznik PDV odnosno koji su izvršeni tom obvezniku PDV (vrsta prometa, iznos naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, poreska stopa i obračunat PDV, iznos PDV koji može da se odbije kao prethodni porez, iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez, poreska obaveza);
 • Računima i drugim dokumentima koja služe kao račun u skladu sa Zakonom o PDV (broj i datum izdavanja računa, broj i datum izdavanja primljenog računa);
 • drugim podacima od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

PDV evidencija se vodi kao ošta i posebna. Na osnovu opšte evidencije sačinjava se pregled obračuna PDV (“POPDV”), o čemu će biti više reči u tački II ovih vesti.

U opštoj evidenciji evidentiraju se napred navedeni podaci (o licima, prometu, računima i drugi podaci od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV), koji se odnose na promet dobara i usluga, u skladu sa članovima 5. do 13. Pravilnika, a koji obuhvataju:

 • promet dobara i usluga oslobođeni PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • promet dobara i usluga oslobođeni PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • opoprezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV
 • obračunati PDV za promet drugog lica
 • posebne postupke oporezivanja
 • uvoz dobara stavljenih u Slobodan promet
 • nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika
 • nabavku dobara i usluga, osim nabavki od poljoprivrednika
 • promet dobara i usluga izvršen van Republike Srbije i druge aktivnosti koje ne podležu PDV.

Posebne evidencije. Posebne evidencije su u principu ostale nepromenjene, s tim što su neki delovi posebnih evidencija sada delovi opšte evidencije, a dodato je i nekoliko novih evidencija.

2. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

Poreski obveznik dužan da uz poresku prijavu podnese i pregled obračuna PDV. Ukoliko isti ne podnese uz poresku prijavu smatra se da poreska prijava nije podneta.

Na osnovu opšte evidencije o PDV obveznik sačinjava pregled obračuna PDV na propisanom obrascu POPDV, na osnovu kojeg se unose podaci u poresku prijavu. Prema trenutno objavljenoj verziji Pravilnika, obrazac POPDV se sastoji iz 14 pojedinačnih tabela, od čega:

 • se jedna tabela odnosi na podatke o podnosiocu
 • devet tabela se sačinjava na osnovu opšte evidencije u kojoj su ti podaci već evidentirani
 • četiri tabele su zbirne (sumirane, sabirajuće) tabele iz kojih se podaci unose u poresku prijavu.

 

RB Naziv tabele Član Pravilnika Polje u PPPDV
1 Podaci o podnosiocu - -
2 Promet dobara i usluga oslobođeni PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 5 001
3 Promet dobara i usluga oslobođeni PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 6 002
4 Oporezivi promet dobara i usluga obveznika PDV i obračunati PDV 7 003 103 004 104
5 Obračunati PDV za promet drugog lica 8 103 104
6 Posebni postupci oporezivanja 9 003 103
7 Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunat PDV (zbirna tabela podataka iskazanih u tabeli 4, 5 i 6) - 003 103 004 104 005 105
8 Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet 10 006 106
9 Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika 11 007 107
10 Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika 12 008 108
11 PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (zbirna tabela iznosa PDV iskazanog u tabeli 5 i 10 umanjenog za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez; ispravke odbitka - povećanja/smanjenja prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice) - 108
12 PDV koji se iskazuje u poreskoj prijavi kao prethodni porez (zbirna tabela podataka koji se odnose na prethodni porez sa pravom na odbitak, iskazan u tabeli 8, 9, 11) - 106 107 108 109
13 Poreska obaveza (razlika obračunatog PDV u tabeli 7 i ukupnog PDV iskazanog u poreskoj prijavi kao prethodni porez -tabela 12) - 110
14 Promet dobara i usluga izvršen van Republike i druge aktivnosti koje ne podležu PDV 13 -

Obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV na osnovu kojeg se unose podaci u poresku prijavu postojala je i ranije, s tim što:

 • je ista bila propisana Pravilnikom a ne Zakonom;
 • nisu bili propisani oblik i sadržina pregleda obračuna;
 • nije postojala obaveza da se pregled obračuna podnosi uz poresku prijavu.

BDO će u narednom periodu aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa objavljivanjem Pravnilnika i njegovom primenom, učestvovati aktivno i inicirati relevantne diskusije i forume kako bi se pronašao što bezbolniji i efikasniji način za implementaciju ovog Pravilnika kod poreskih obveznika.