Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Payroll & HR Highlights - Dec 2016
Članak:

Payroll & HR Highlights - Dec 2016

28 decembar 2016

ČLANARINE KOMORAMA

Na osnovu člana 33. Zakona o privrednom komorama ( „Službeni glasnik RS“ broj 112/15) i člana 42. stav 1. tačka 2. podtačka 4) Statuta Privredne Komore Srbije („Službeni Glasnik  RS“ 39/16), Skupština Privredne Komore Srbije, na sednici održanoj 08.decembra 2016. godine , doneta je ODLUKA o  visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne Komore Srbije u 2017-toj godini.

Skupština Privredne Komore Srbije, na sednici održanoj 08.decembra 2016. godine , doneta je ODLUKA o  visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne Komore Srbije u 2017-toj godini.

Članovi Privredne komore su svi privredni subjekti (fizička i pravna lica), koji obavljaju registrovanu  poslovnu delatnost  na teritoriji Republike Srbije.

Članovi komore članarinu plaćaju zavisno od grupe u koju se razvrstavaju prema kriterijumu ostvarenog godišnjeg poslovnog prihoda:

  1. Prva grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 20 miliona  do 300 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu od 300 RSD mesečno
  2. Druga  grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 300 miliona  do 600 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu od 600 RSD mesečno
  3. Treća grupa - članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 600 miliona  do 1 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu od 20.000,00 RSD mesečno
  4. Četvrta grupa  - članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 1 milijarde   do 2,5 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu od 80.000,00 RSD mesečno

MINIMALNA ZARADA

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. septembra 2016. godine, donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2017. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar - decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 77/2016 od 14. septembra 2016. godine.

IOSI

Član 15.

Izveštaj na  Obrascu IOSI podnose se elektronskim putem za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 01.januara 2017. godine, kao I za dospele a neizvršene obaveze zaključno sa 31. Decembrom 2016. godine  za koje nadležnom poreskom organu nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI,koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom  I načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (“Službeni glasnik RS” br. 33/10,48/10-ispravka I 113/13).

Za dospele I plaćene obaveze zaključno sa 31. Decembrom 2016. godine , a za koje nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invalididtetom  na obrascu IOSI, koji je propisan  Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom I načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (“Službeni Glasnik RS”, br. 33/10,48/10-ispravka I 113/13) poslodavac podnosi Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI na način koji je propisan tim pravilnikom.

Za dospele obaveze zaključno sa 31. Decembrom 2016. godine ,za koje je predat Izveštaj  o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršenja osoba sa invaliditetom  I načinu dokazivanja izvršavanje te obaveze (“Službeni glasnik RS” br. 33/10,48/10- ispravka I 113/13) a nakon toga poslodavac ustanovi da tako podneti izveštaj sadrži grešku ili propust, izmenjeni Izveštaj podnosi se na istom obrascu na kome je podneo Izveštaj koji menja.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”a primenjivaće se od 01.januara 2017. godine

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. septembra 2016. godine, donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2017. godine.

Prema ovoj Odluci:

Minimalna cena rada, bez poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar - decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 77/2016 od 14. septembra 2016. godine

IOSI

Član 15.

Izveštaj na  Obrascu IOSI podnose se elektronskim putem za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 01.januara 2017. godine, kao I za dospele a neizvršene obaveze zaključno sa 31. Decembrom 2016. godine  za koje nadležnom poreskom organu nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI,koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom  I načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (“Službeni glasnik RS” br. 33/10,48/10-ispravka I 113/13).

Za dospele I plaćene obaveze zaključno sa 31. Decembrom 2016. godine , a za koje nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invalididtetom  na obrascu IOSI, koji je propisan  Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom I načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (“Službeni Glasnik RS”, br. 33/10,48/10-ispravka I 113/13) poslodavac podnosi Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI na način koji je propisan tim pravilnikom.

Za dospele obaveze zaključno sa 31. Decembrom 2016. godine ,za koje je predat Izveštaj  o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršenja osoba sa invaliditetom  I načinu dokazivanja izvršavanje te obaveze (“Službeni glasnik RS” br. 33/10,48/10- ispravka I 113/13) a nakon toga poslodavac ustanovi da tako podneti izveštaj sadrži grešku ili propust, izmenjeni Izveštaj podnosi se na istom obrascu na kome je podneo Izveštaj koji menja.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”a primenjivaće se od 01.januara 2017. godine

Pursuant to Article 112, paragraph 2 of the Labor Act ("Off. Gazette of RS", Nos. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 and 75/14), the Government of the Republic of Serbia, at the session held on 13th September 2016, adopted a Decision on the minimum wage for the period January - December 2017