Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - April 2020 -2
Newsletter:

Tax Highlights - April 2020 -2

15 april 2020

EKONOMSKE MERE USVOJENE UREDBE O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

 

Vlada Republike Srbije 10. aprila donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba), a u vezi sa primenom prethodno predstavljenih ekonomskih mera sprečavanja negativnih ekonomskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19.

U nastavku su prezentovane najznačajnije informacije u vezi sa primenom relevantnih odredbi definisanih konkretnom Uredbom:

 

USLOV 1 - KO IMA A KO NEMA PRAVO NA KORIŠĆENJE EKONOMSKIH MERA:

Pravo na korišćenje ekonomskih mera imaju sledeći privredni subjekti:

 • Pravna lica (rezidenti Republike Srbije)
 • Preduzetnici (rezidenti Republike Srbije)
 • Predstavništva i ogranci nerezidentnih pravnih lica

Sledeći privredni subjekti nemaju pravo korišćenja ekonomskih mera:

 • Banke
 • Društva za osiguranje i reosiguranje
 • Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Davaoci finansijskog lizinga
 • Platne institucije i institucije elektronskog novca
 • Privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrdjenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava

 

USLOV 2 - KO IMA A KO NEMA PRAVO NA KORIŠĆENJE EKONOMSKIH MERA:

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslov 1,  ekonomske mere mogu koristiti ukoliko dodatno ispunjavaju sledeće uslove:

 • Privredni subjekti, koji u periodu od 15. marta 2020. godine, do 10.aprila 2020. godine, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%. Broj zaposlenih ne uključuje ugovore na određeno vreme zaključene pre 15. marta, koji ističu zaključno sa 10. aprilom 2020. godine.

 

MERA 1 – ODLAGANJE DOSPELOSTI ZA PLAĆANJE ODREĐENIH JAVNIH PRIHODA (U PERIODU 01 APRILA DO 30 JUNA 2020)

Obveznicima je u konkretnom slučaju pružena pogodnost u smislu (i) odlaganja dospelosti obaveze za plaćanje (period april - jun) i nakon toga (ii) mogućnost odlaganja plaćanja konkretne obaveze počevši od 2021. godine.

Mogućnost odlaganja dospelosti za plaćanje, podrazumeva sledeće javne prihode:

 

POREZ I DOPRINOSI NA ZARADE

Uredbom je između ostalog definisana mogućnost obveznika isplate neto zarada bez plaćanja pripadajućih poreza i doprinosa.

ODLAGANJE PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA ZA TRI MESECA

(i) Mart, april i maj 2020. godine, ili (ii) april, maj i jun, za one obveznike koji su isplatili zarade i naknade zarada za mesec MART delimično ili u celosti do 10. aprila 2020. godine.

MOMENAT DOSPELOSTI ODLAŽE SE ZA 2021. GODINU

Momenat dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade posmatrano za konkretna tri meseca, odlaže se do 04. januara 2021. godine.

POSTUPAK OPREDELJIVANJA KORIŠĆENJA POGODNOSTI – TEHNIČKI ASPEKT

Ukoliko se obveznik opredeli za korišćenje ove pogodnosti, u Obrascu PPP-PD koji podnosi za mesec za koji namerava da koristi pogodnost, u polju 1.4. – datum plaćanja – UNOSI DATUM 04. JANUAR 2021. GODINE.

Privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja:

 • za sva tri meseca ukoliko Obrazac PPP-PD dostave do kraja aprila 2020. godine;
 • za dva meseca ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD dostave do kraja maja 2020. godine i
 • za jedan mesec ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD dostave do kraja juna 2020. godine.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa odredbama ove Uredbe.

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA 24 MESEČNE RATE

Po momentu dospelosti za plaćanje odloženih poreza i doprinosa, odnosno 04. januara 2021. godine, obveznici će imati mogućnost da konkretnu obavezu izmire ili po momentu dospelosti ili na 24 mesečne rate.

Sam postupak izmirivanja ovih obaveza na rate, očekuje se da bliže uredi Ministar Finansija.

 

POREZ NA DOBIT

ODLAGANJE PLAĆANJA AKONTACIJA ZA APRIL, MAJ I JUN (TRI AKONTACIJE)

Postoji mogućnost odlaganja plaćanja akontacija poreza na dobit, koje dospevaju za plaćanje 15. aprila, 15. maja i 15. juna;

MOMENAT DOSPELOSTI ODLAŽE SE ZA 2021. GODINU

Naime, konkretne tri akontacije dospevaju za plaćanje u 2021. godini, najkasnije do roka za predaju poreske prijave poreza na dobit za 2020. godinu.

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA 24 MESEČNE RATE

Po momentu dospelosti za plaćanje akontacija, obveznici će imati mogućnost odloženog plaćanja na 24 mesečne rate.

Sam postupak izmirivanja ovih obaveza na rate, očekuje se da bliže uredi Ministar Finansija.

 

MERA 2 – DIREKTNA DAVANJA

Mera 2 koja je definisana Uredbom, podrazumeva direktna davanja privrednim subjektima u vidu direktne novčane pomoći.

Uredbom su privredni subjekti koji imaju pravo na direktna davanja, razvrstani u dve kategorije, koja primarno opredeljuje samu visinu direktnih davanja.

 

I GRUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA

(i) Srednje pravno lice, (ii) Malo pravno lice (iii) Mikro pravno lice, (iv) Preduzetnik, (v) Preduzetnik paušalac, (vi) Preduzetnik poljoprivrednik, (vii) Preduzetnik drugo lice.

 

II GRUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA

(i) Velika pravna lica.

Razvrstavanje za I i II grupu privrednih subjekata – (i) vrši se na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, (ii) lica osnovana u toku 2019 ili 2020. godine, smatraće se malim pravnim licima (navedeni postupak razvrstavanja važi samo za primenu pogodnosti iz ove Uredbe).

 

VISINA DIREKTNIH DAVANJA

I Grupa privrednih subjekata – vrednost direktnih davanja jednaka je iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za odgovarajući obračunski period i osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

II Grupa privrednih subjekata – vrednost direktnih davanja jednaka je iznosu koji se dobija kao proizvod 50% osnovne minimalne neto zarade i zbira broja zaposlenih sa punim radnim vremenom, kojima je počevši od 15. Marta 2020. gdoine, prekinut rad na način kako je definisano članovima 116. i 117. Zakona o radu.

 

PERIOD ISPLATE DIREKTNIH DAVANJA

Isplata direktnih davanja planirana je u mesecu maju, junu i julu 2020. godine.

 

POSTUPAK ISPLATE DIREKTNIH DAVANJA

Postupak isplate direktnih davanja privrednim subjektima vrši se sa posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor.

Naime privrednom subjektu (i) otvara se poseban namenski račun kod banke u kojoj privredni subjekt ima tekući račun, ili (ii) ukoliko privredni subjekt ima više računa kod različitih banaka, u obavezi je da opredeli banku kod koje će biti otvoren namenski račun (putem elektronskih servisa Poreske Uprave, a najkasnije do 25. aprila 2020. godine.)

Privredni subjekt dužan je da prenese novčana sredstva sa posebnog računa na tekuće račune lica za koja su dobijena direktna davanja

 

GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE MERA

Uredbom su propisani sledeći uslovi koji mogu dovesti do gubitka prava na korišćenje podsticajnih mera.

1. ISPLATA DIVIDENDE

Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje podsticajnih mera nemaju pravo na isplatu dividende do kraja 2020. godine.

2. SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH

Privredni subjekt koji u periodu od 15. marta 2020. godine, pa do isteka tri meseca nakon poslednje isplate direktnog davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% gubi pravo na korišćenje mera.

Zaposleni sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme (pre 15. marta 2020. godine), a koji se završava u prethodno pomenutom periodu se ne računaju u ukupan broj zaposlenih.

Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja proverava se svakog poslednjeg dana u mesecu počev od meseca aprila 2020. godine zaključno sa 31. oktobrom 2020. godine, s tim da se može kontrolisati i nakon 31. oktobra 2020. godine u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisnim zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

 

Privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih  uredbom dužni su da:

 •  plate sve obaveze za koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja;

i

 • izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

KAZNENE ODREDBE

MERA 1 – Privredni subjekat koji (i) iskoristi pravo na odlaganje plaćanja javnih prihoda iako na to nema pravo ili (ii) izgubi pravo na odlaganje plaćanja prihoda i ne isplati ih u celosti zajedno sa pripadajućom kamatom, biće kažnjen:

 • Novčanom kaznom u visini od 20% do 50% iznosa odloženih javnih prihoda, a ne manje od 205.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 za preduzetnika.
 • Novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu iznosi od 25.000 do 50.000 dinara.

 

MERA 2 - Privredni subjekat koji koji (i) koji iskoristi pravo na direktna davanja iako na to nema pravo, (ii) nenamenski koristi sredstva po osnovu direktnih davanja, ili (iii) izgubi pravo na korišćenje direktnih davanja biće kažnjen:

 • Novčanom kaznom u visini od 30-70% vrednosti direktnih primljenih direktnih davanja, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.
 • Novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu iznosi od 50.000 do 100.000 dinara.

 

POREZ NA DODATU VREDNOST

Uredbom je posebno definisano da je promet dobara i usluga izvršen u periodu vanrednog stanja (počevši od 15. Marta 2020. godine), a koji se realizuje bez naknade i to: (i) Ministarstvu zdravlja (ii) Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (iii) Zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini, osloboćen plaćanja PDV-a.

PDV obveznik koji je izvrši konkretan promet, imaće pravo na odbitak prethodnog poreza u vezi sa tako realizovanim prometom.