Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - April 2020 -4
Newsletter:

Tax Highlights - April 2020 -4

29 april 2020

Dopuna Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada uz supotpis predsednika Republike Srbije, donosi Uredbu o dopunama uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19 koja je stupila na snagu 24. aprila 2020. godine.

U nastavku su predstavljene dopune ranije donete Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19 (u daljem tekstu: Uredba) po članovima koji su bili predmet dopune.

 

DIREKTNA DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU

  • preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja

Prema članu 9. Uredbe, vrednost direktnih davanja jednaka je iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za odgovarajući obračunski period i osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine. Isplata direktnih davanja planirana je u mesecu maju, junu i julu 2020. godine.

Dopuna se odnosi na utvrđivanje broja zaposlenih za obračun direktnog davanja. Naime, iznos direktnog davanja koji će privrednom društvu da bude uplaćen u junu 2020. godine utvrđuje se na osnovu broja zaposlenih za obračunski period april 2020. godine koji je umanjen za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 10. aprila 2020. godine do 30. aprila 2020. godine prestao radni odnos dok će se iznos direktnog davanja koji će privrednom društvu da bude uplaćen u julu 2020. godine utvrđivati na osnovu broja zaposlenih za obračunski period maj 2020. godine koji je umanjen  za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. maja 2020. godine do 31. maja 2020. godine prestao radni odnos.

  • velika pravna lica

Prema članu 10. Uredbe, vrednost direktnih davanja jednaka je iznosu koji se dobija kao proizvod 50% osnovne minimalne neto zarade i zbira broja zaposlenih sa punim radnim vremenom, kojima je počevši od 15. marta 2020. godine, prekinut rad na način kako je definisano članovima 116. i 117. Zakona o radu.

Dopuna se odnosi na utvrđivanje broja zaposlenih za obračun direktnog davanja. Naime,  uračunavaju se zaposleni za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu aprilu odnosno maju 2020. godine.

 

ROK DO KOJEG PRIVREDNI SUBJEKTI IMAJU OBAVEZU DA ISKORISTE DIREKTNA DAVANJA

Svi privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoriste najkasnije do 15. avgusta 2020. godine.

 

PRIHVATANJE MERA I GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE MERA

Dopunom je definisano da se povraćaj direktnih davanja (za privredne subjekte koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih Uredbom) vrši se na poseban namenski račun koji je i otvoren za tu namenu kod Ministarstva finansija - Uprava za trezor.

 

ZABRANA ISPLATE DIVIDENDE

Dopunom je uneta definicija dividende u smislu Uredbe odnosno da se dividendama podrazumevaju sve isplate koje svojim vlasnicima izvrši privredno društvo po osnovu njihovog vlasništva nad akcijama, odnosno udelima tog privrednog društva.

Pored dopune postojećih članova Uredbe donet je i novi član. U nastavku je predstavljeno šta definiše.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji su, u periodu od dana stupanja na snagu Pravilnika o spisku korisnika javnih sredstava, zaključno sa danom stupanja na snagu ove Uredbe, brisani sa Spiska korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava, koja se vodi kao elektronska baza podataka kod Uprave za trezor, stiču pravo na otvaranje posebnog namenskog računa iz člana, kao i na fiskalne pogodnosti i direktna davanja pod uslovima propisanim Uredbom.