Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Avgust 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Avgust 2020

06 avgust 2020

NOVI PAKET EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE USMERENIH KA PRIVATNOM SEKTORU SA CILJEM UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLEDICA COVID 19

Na predlog Ministra finansija, Vlada Republike Srbije 30 jula 2020. godine, donela je Zaključak o dodatnim merama pomoći privrednim subjektima sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posledica COVID 19.

Naime, dodatne ekonomske mere mogu se podeliti u dve kategorije, to: (i) direktna davanja, (ii) odlaganje dospelosti obaveza za pojedine javne prihode.

USLOV 1 - KO IMA, A KO NEMA PRAVO NA KORIŠĆENJE NOVOG PAKETA EKONOMSKIH MERA:

Pravo korišćenja novog paketa ekonomskih mera imaju ona lica koja se mogu svrstati u jednu od sledeće četiri kategorije:

1.PRIVREDNI SUBJEKTI (ne uključuje velika pravna lica – prema izveštajima za 2018. godinu) – koji su ostvarili pravo na korišćenje prvog seta ekonomskih mera (prema Uredbi o fisklanim pogodnostima i direktnim davanjima – u daljem tekstu Uredba[1]), odnosno koji su ostvarili pravo na direktna davanja čija isplata dospeva u JUL-u mesecu.

2. VELIKA PRAVNA LICA (prema izveštajima za 2018. godinu) - koja imaju pravo na isplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije i nisu to pravo izgubila u skladu sa Uredbom, pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine dostave Obrazac SL za mesec jun i jul 2020. godine.

3. PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI NE SPADAJU U PRVE DVE GRUPE (ispunjavaju uslove za korišćenje ekonomski mera saglasno Uredbi, a ne potpadaju pod lica navedena u prve dve tačke).

4. PRIVREDNI SUBJEKTI OSTALO - koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine, koji ne podnose Obrazac PPP-PD.

PAKET MERA 1 – DIREKTNA DAVANJA:

Privi deo novog paketa mera podrazumeva direktna davanja bespovratnih nočanih sredstava privrednim subjektima i to na sledeći način i po sledećoj dinamici:

PRIVREDNI SUBJEKTI IZ TAČKE 1. – direktna davanja se isplaćuju za mesec AVGUST i SEPTEMBAR 2020. godine, u visini od 60% vrednosti direktnih davanja isplaćenih i dospelih u JUL-u mesecu 2020. godine.

PRIVREDNI SUBJEKTI IZ TAČKE 2. – direktna davanja se isplaćuju za mesec AVGUST i SEPTEMBAR 2020. godine, u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih utvrđenog prema podnetim Obrascima SL za JUN i JUL i iznosa 50% osnovne minimalne zarade za mesec MART 2020. godine (15.183,52 dinara). Naime, konkretni privredni subjekti u obavezi su da najkasnije do 15 AVGUSTA 2020. godine, dostave Obrazac SL za mesec JUN i JUL, kako bi se kvalifikovali za korišćenje direktnih davanja.

PRIVREDNI SUBJEKTI IZ TAČKE 3. – direktna davanja isplaćuju se u SEPTEMBRU u visini od 120% osnovne minimalne zarade za MART mesec 2020. godine (36.440,45 dinara). Direktna davanja isplaćuju se po pojedinačnom zaposlenom za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period AVGUST, a najkasnije zaključno sa 15. SEPTEMBROM 2020. godine. U okviru PPP-PD prijave i tačke 1.4. neophodno je kao datum uneti 5. Januar 2021. godine.

PRIVREDNI SUBJEKTI IZ TAČKE 4. – Visina, odnosno iznos direktnih davanja za ovu kategoriju privrednih subjekata ekvivalentan je iznosu direktnih davanja opisanih u prethodnoj tački. Takođe, postupak se vrši isto tako na način kako je opisano za privredne subjekte iz kategorije 3 (osim privrednih subjekata koji ne podnose PPP-PD Obrazac - preduzetnika paušalaca, preduzetnika drugim licima koji nemaju zaposlene, preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti samooporezivanjem i nemaju zaposlene i nisu se opredelili za isplatu lične zarade).

ROK ZA KORIŠĆENJE DIREKTNIH DAVANJA – privredni subjekti direktna davanja moraju iskoristiti najkasnije do 31. OKTOBRA 2020. godine. Ukoliko direktna davanja privredni subjekat ne iskoristi do navedenog roka, uplaćena sredstva se prenose na poseban račun budžeta Republike Srbije.

PAKET MERA 2 – FISKALNE POGODNOSTI:

Donetim zaključkom u okviru mera fiskalne pogodnosti predviđeno je odlaganje dospelosti obaveza i to za sledeće javne prihode:

  • Poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada;
  • Poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika;
  • Poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.

Naime, privredni subjekti iz prethodno navedenih kategorija koji podnose PPP-PD Obrazac za mesec AVGUST 2020. godine, u okviru tačke 1.4. Obrasca unose kao datum dospelosti obaveze 5. januar 2021. godine, te na ovaj način formalno su izvršili prijavu za odlaganje dospelosti konkretnih javnih prihoda za početak naredne godine (osim pojedinih kategorija preduzetnika za koje su propisani drugačiji postupci prijavljivanja).

GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE NOVOG PAKETA EKONOMSKIH MERA

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa ukoliko, u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.