Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights- Avgust 2018
Članak:

Tax Highlights- Avgust 2018

14 avgust 2018

Nova pravila vezana za zapošljavanje stranaca

Na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je 2. avgusta 2018. godine, novi Pravilnik o dozvolama za rad, koji je u primeni od 25. avgusta 2018. godine.

Cilj usvajanja novog Pravilnika je skraćivanje postupka pribavljanja radnih dozvola za strana lica, kao i usklađivanje propisa vezanih za njihovo izdavanje sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Pregled novina vezanih za izdavanje radnih dozvola za strance dat je u nastavku:

  • Zahtev za sprovođenje testa tržišta rada koji Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi u proceduri izdavanja radne dozvole za zapošljavanje stranca, poslodavac sada podnosi najranije 60, a najkasnije 10 dana pre dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.
  • Trajanje testa tržišta rada skraćeno je sa 30 na 10 dana.
  • Rok u kome je poslodavac dužan da obavesti  organizaciju nadležnu za zapošljavanje o postupanju nakon dobijenog izveštaja o testu tržišta rada je sada 3, umesto ranije propisanih 15 dana.
  • Dokaze koji sadrže podatke o kojima se vodi službena evidencija (npr. izvod iz matične knjige rođenih/venčanih, odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca, rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa i sl.), Nacionalna služba za zapošljavanje od sada pribavlja po službenoj dužnosti.
  • Uvedena je obaveza da se uz zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica  i zahtev za produženje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, prilaže saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Preporuka Nacionalne službe za zapošljavanje je da se dokumenta sa podacima o kojima se vodi službena evidencija kod drugih nadležnih institucija pribavljaju samostalno, kao i do sada, kako procedura pribavljanja radne dozvole ne bi trajala previše dugo.

 

Početak primene odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u vezi sa obavezom prijave podataka o poslovnim prostorijama

Izmenom člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, uvedena je obaveza obveznika da u propisanom roku podnese prijavu za registraciju podataka o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi. Ova zakonska odredba u primeni je od 27. avgusta 2018. godine, od kada postoji i obaveza dostavljanja navedenih podataka Poreskoj upravi.

Navedeni podaci dostavljaju se Poreskoj upravi na Obrascu PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta, koji je Poreska uprava objavila na svom sajtu zajedno sa Tehničkim uputstvom za evidenciju izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata.

Poreska prijava na Obrascu PEP-IPJ podnosi se isključivo elektronskim putem preko portala e-Porezi. Obveznici koji su podatke već dostavili u pisanom formatu, dužni su da te podatke dostave i elektronskim putem.