Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Decembar 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Decembar 2020

29 decembar 2020

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA JE DANA 17. DECEMBRA 2020. SET PORESKIH ZAKONA

 

Izmene i dopune zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a primena većine odredaba je odložena za 1. januar 2021. godine, dok Zakon o fiskalizaiji stupa na snagu 29. decembra 2020. godine a većina odredaba počinje da se primenjuje od 01.01.2022. godine.

U nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmena i dopuna.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

Promet dobara i usluga

 • Predviđeno je da se sporednom isporukom dobara pored već propisanog, dodatno ne smatra i prenos prava raspolaganja na pokretnim stvarima uz prenos prava raspolaganja na nepokretnosti.
 • Dodatno je predviđeno da se sporednim pružanjem usluge ne smatra usluga iznajmljivanja odnosno davanja na korišćenje nepokretnosti.

Poreski obveznik

 • Predviđena je dopuna pojma poreskog obveznika pa se poreskim obveznikom smatra i otvoreni investicioni fond odnosno alternativni investicioni fond koji nema svojstvo pravnog lica a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.

Poreski dužnik

 • Predviđena je dopuna pojma poreski dužnik, gde se poreskim dužnikom smatra primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ali samo ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara bez PDV-a.

Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga

 • Pored već propisanog, predviđeno je da poreska osnovica ne sadrži iznose koje obveznik potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara i usluga, ako su ti iznosi posebno evidentirani.

Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza

 • Uvedena je nova tačka koja predviđa da se PDV ne plaća na promet dobara u postupku aktivnog oplemenjivanja za koja bi obveznik odnosno sticalac imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao sa obračunatim PDV.

Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza

 • Uvedena je nova tačka koja predviđa da se PDV ne plaća kod prenosa virtuelnih valuta i zamene virtuelnih valuta za novčana sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina.

Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti

 • Uvodi se mogućnost poreskim obveznicima koji se bave prometom polovnih dobara, uključujući i polovna motorna vozila, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikvitete da mogu da utvrde osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici (oporezivanje razlike).
 • Ukinuta je obaveza poređenja iznosa poreza na prenos apsolutnih prava i obračunatog PDV.
 • Obveznikom se smatra ono lice koje u okviru svoje poslovne delatnosti i s ciljem dalje prodaje, nabavlja u Republici Srbiji ili uvozi ova dobra.

Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV

 • Uvode se dva nova stava koja predviđaju da ako obveznik nije podneo evidencionu prijavu u propisanom roku, evidenciona prijava se može podneti i posle tog roka, odnosno podneće je nadležni poreski organ po službenoj dužnosti.
 • Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku dobara i usluga uključujući i avans, počev od dana podnošenja evidencione prijave.

Mogućnost korekcije PDV iskazanog u većem iznosu

 • Obveznik ima pravo da ispravi iznos PDV-a ako je izdao novi račun sa ispravljenim PDV, odnosno račun u kojem nije iskazan PDV, odnosno ako je stornirao račun u slučaju kada račun nije trebalo da bude izdat i ako poseduje dokument primaoca računa u kojem je navedeno da PDV iskazan u računu nije korišćen kao prethodni porez.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Kapitalni dobici i gubici

 • Predviđeno je da se kapitalni dobitak između ostalog plaća i na digitalnu imovinu, osim ukoliko obveznik, u smislu zakona kojim se uređuje digitalna imovina, ima dozvolu za pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom i koji je digitalnu imovinu nabavio isključivo radi dalje prodaje u okviru obavljanja usluga povezanih sa digitalnom imovinom u skladu sa tim zakonom.
 • U vezi sa tim, propisano je da je nabavna cena digitalne imovine zapravo cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno ukoliko je digitalna imovina stečena takozvanim rudarenjem digitalne imovine, nabavnom cenom digitalne imovine se smatra vrednost iskazana u poslovnim knjigama u skladu sa MRS, odnosno MSFI odnosno MSFI za MSP i usvojenim računovodstvenim politikama.
 • Predviđeno je da kapitalni dobici koji nastanu po osnovu prodaje digitalne imovine ne ulaze u poresko osnovicu ukoliko su novčana sredstva od te prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentnog obveznika odnosno investicionog fonda, a čiji je centar poslovnih odnosno investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Srbije.
 • Kapitalni gubici nastali prodajom digitalne imovine se ne mogu prebijati sa kapitalnim dobicima ukoliko su novčana sredstva od prodaje uložena na prethodno opisan način.
 • Odredbe kojima se uređuje oporezivanje digitalne imovine će se primenjivati od datuma početka primene Zakona o digitalnoj imovini odnosno od 30. juna 2021. godine.

Porez na dobit po odbitku

 • Predviđeno je da se prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravno lica, smatra dividendom.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Opšte izmene i dopune

 • Neoporezivi iznos zarade za lica koja rade sa punim radnim vremenom uvećan je na 18.300 dinara.
 • Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza na zarade ima lice koje je upućeno, odnosno poslato na rad kod domaćeg pravnog lica, po osnovu zarade i drugih primanja koje ostvaruje od poslodavca iz druge države koji ga je uputio na rad u Republiku Srbiju.
 • Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku ima domaće pravno lice u momentu kada poslodavcu iz druge države isplati iznos za naknadu troškova za rad, samo u slučaju kad se porez prethodno ne plati samooporezivanjem. Osnovica poreza na zaradu u ovom slučaju je iznos koji je domaće pravno lice isplatilo poslodavcu iz druge države kao naknadu troškova za rad lica koje je upućeno, odnosno poslato na rad kod domaćeg pravnog lica.
 • U postupcima utvrđivanja, naplate i kontrole poreza po odbitku kod domaćih pravnih lica po osnovu primanja obveznika - stranca upućenog na rad u Republiku Srbiju, po osnovu primanja koje ostvaruje od poslodavca u ili iz druge države, koji nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, poreska obaveza utvrdiće se u skladu sa novousvojenim izmenama zakona.
 • Za poresku olakšicu kod zapošljavanja novonastanjenog obveznika, propisano je da se kvalifikovanim poslodavcem smatra bilo koji poslodavac Republike Srbije, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je od 1990. godine barem tri godine ispunjavao uslove kojim se smatra rezidentom Republike Srbije.
 • Period korišćenja prava na povraćaj dela plaćenog poreza na zarade za novozaposleno lice produžava se do 31.12.2021. godine.

 

 • Produžava se rok do 31. decembra 2021. godine u kojem može biti osnovan poslodavac - novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost, a može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom privrednom društvu.
 • Propisano je da se poslodavcem koji za svrhe korišćenja prava na poresko oslobođenje po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica, smatra i predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica.
 • Preduzetnik ima obavezu da u elektronskom obliku dostavi obaveštenje Poreskoj upravi o opredeljenju za isplatu lične zarade ili prestanku isplate lične zarade.

Porez na prihode od kapitala

 • Propisano je da se prihodom od kapitala smatraju i prihod investicione jedinice otvorenog investicionog fonda i prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda.
 • Dividendom se u smislu ovog zakona smatra preostala neto vrednost investicionog fonda, odnosno alternativnog investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica. Dividenda se nakon raspuštanja investicionog fonda raspodeljujem članovima fonda srazmerno investicionim jedinicama, a koja je iznad dokumentovane nabavne vrednosti investicionih jedinica.

Porez na kapitalni dobitak

 • Novim izmenama utvrđeno je da se kapitalni dobitak ostvaruje i prenosom: investicione jedinice, osim investicione jedinice dobrovoljnih penzijskih fondova, otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, investicione jedinice alternativnog investicionog fonda i digitalne imovine.
 • Propisano je da ukoliko obveznik izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda priznaje mu se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.
 • Propisano je da ukoliko obveznik novčana sredstva ostvarena prodajom digitalne imovine u roku od 90 dana od prodaje uloži u osnovni kapital privrednog društva Rezidenta Srbije, oslobađa se 50% poreza na kapitalni dobitak. Povraćaj 50% plaćenog poreza na kapitalni dobitak izvršiće se u roku od 12 meseci od dana prodaje digitalne imovine.
 • Odredbe kojima se uređuje oporezivanje digitalne imovine će se primenjivati od datuma početka primene Zakona o digitalnoj imovini odnosno od 30. juna 2021. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Opšte izmene i dopune

 • Period korišćenja prava na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade za novozaposleno lice produžava se do 31.12.2021. godine.
 • Produžava se rok do 31. decembra 2021. godine u kojem može biti osnovan poslodavac - novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost, a može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom privrednom društvu.
 • Propisano je da se poslodavcem koji za svrhe korišćenja prava na oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica, smatra i predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica.

ZAKON O FISKALIZACIJI

Osnovne odredbe

 • Novim zakonom se uređuje predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, kao i ko su obveznici fiskalicazije.
 • Najveći deo odredbi Zakona o fiskalizaciji biće u primeni od 01.01.2022. godine

Predmet fiskalizacije

 • Predmet fiskalizacija je promet dobara i usluga na malo i primljeni avans za promet na malo.

Obveznik fiskalizacije

 • Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.
 • Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, čekom, platnom karticom itd.) uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog računa.

Sadržaj fiskalnog računa

 • Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran elektronskim fiskalnim uređajem.
 • Fiskalni račun obavezno treba da sadrži elemente koji su propisani Zakonom o fiskalizaciji.

Postupak fiskalizacije

 • Obveznik fiskalizacije je dužan da u trenutku prometa na malo uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog uređaja, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

Nadzor

 • Predviđeno je da nadzor na ovim zakonom vrši Poreska uprava.

Kaznene odredbe

 • Zakon propisuje novčane kazne od 300.000 do 2.000.000 dinara za prekršaje obveznika – pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica.

ZAKON O AKCIZAMA

Osnovne izmene i dopune

 • Pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa novim izmenama ima i:
 1. Kupac zaplenjenih akciznih proizvoda koji je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od pravnog lica koje je ovlašćeno od strane državnih organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;
 2. Kupac akciznih proizvada koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno prinudne naplate, kupac je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od strane državnog organa koji prodaje te akcizne proizvode; i
 3. Kupac akciznih proizvoda koji je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od lica koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom a koji se vode u poslovnim knjigama lica koji nije proizvođač, odnosno uvoznik tih proizvoda.