Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Decembar 2 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Decembar 2 2020

30 decembar 2020

NOVA UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA NA 24 MESEČNE RATE

 

Vlada Republike Srbije dana 24. decembra 2020. godine usvojila je Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Uredba“) koja stupa na snagu 2. januara 2021. godine.

Uredbom se bliže uređuje postupak i način plaćanja dugovanog poreza i doprinosa čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa ranije donetom Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Uredba o fiskalnim pogodnostima“ i Zaključkom Vlade Republike Srbije („Zaključak“). Obveznik kojem je dospelost plaćanja poreza i doprinosa odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i Zaključkom može svoju obavezu izmiriti na 24 jednake mesečne rate bez obračunavanja kamate i bez sprovođenja posebnog postupka tj. podnošenja zahteva od strane obveznika.

U daljem tekstu dat je način i postupak odlaganja poreza po poreskim oblicima odnosno poreskim obveznicima

AKONTACIJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravnim licima - obveznicima poreza na dobit, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odlaže se plaćanje poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja i isto se evidentira u poreskom računovodstvu Poreske uprave bez posebnog sprovođenja postupka odlaganja plaćanja, i to za akontacije poreza na dobit pravnih lica u visini akontacija poreza na dobit pravnih lica čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, u konačnoj poreskoj prijavi za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini.

Prva rata dospeva 10. dana u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji započinje u 2020. godini, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata ne može biti manja od 2.000 RSD.

POREZ I DOPRINOSI NA ZARADE I LIČNA ZARADA

Obveznici poreza i doprinosa na zarade koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada svojih zaposlenih u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i Zaključkom:

  • Pravna lica
  • Preduzetnici
  • Preduzetnici paušalci
  • Preduzetnici poljoprivrednici
  • Preduzetnici druga lica

imaju pravo na odlaganje plaćanja obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate, u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena.

Prva rata dospeva za plaćanje 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata ne može bit manja od 1.000 RSD.

Pravna lica i preduzetnici koji ne izmire ratu u rokovima propisanim Uredbom gube pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa koja su predmet odlaganja o čemu Poreska uprava vodi računa po službenoj dužnosti.

Iznos obaveza koja je bila predmet odlaganja kod učesnika u statusnoj promeni gde društvo prestaje da postoji a ima samo jednog sledbenika preuzima pravni sledbenik. Ukoliko ima više pravnih sledbenika društvo koje prestaje da postoji statusnom promenom dužno je pre brisanja iz registra da izmiri obaveze koje su bila predmet odlaganja.

Ukoliko lice ne prestaje da postoji u statusnoj promeni, nastavlja da plaća iznos odložene poreske obaveze u skladu sa Uredbom.

Neplaćeni iznos poreske obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja pravnog lica prema kojem je pokrenut stečajni postupak, prijavljuje se i naplaćuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Kod prinudne likvidacije društva porezi i doprinosi koji su bili predmet odlaganja smatraju se dospelim danom pokretanja postupka prinudne likvidacije.

U slučaju likvidacije društva, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, to pravno lice je dužno da plati do okončanja postupka likvidacije.

Promena organizacionog ili svojinskog oblika ili  promene pravne forme pravnog lica i preduzetnika ne utiče na ispunjenje obaveze koja je predmet odlaganja plaćanja.