Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Decembar 2018
Newsletter:

Tax Highlights - Decembar 2018

06 decembar 2018

IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA

Vlada Republike Srbije je dana 22. novembra 2018. godine objavila predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Detaljnije o  najvažnijim predloženim izmenama navedenih zakona u nastavku teksta.

IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Uvođenje novih osnova za poresko oslobođenje

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:

  • sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca. Propisani su uslovi pod kojima se plaća porez na zarade;
  • solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po novorođenom detetu.

Primena od 01. januara 2019. godine.

Poreski tretman rekreacije zaposlenih

Ne plaća se porez na zarade na:

  • izdatke poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu (izdaci za izgradnju i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu),
  • naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, odnosno
  • organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca.

Poresko oslobođenje se može ostvariti ako se aktivnosti kolektivne rekreacije zaposlenih sprovode u skladu sa aktima poslodavca i ako svi zaposleni imaju pravu na rekreaciju iste vrste, obima i kvaliteta.

Pravo na poresko oslobođenje postoji u slučaju organizovanja sportskih događaja pod uslovom da se sprovode obrazložene odluke i da pravo učešća na njima koristi značajan broj zaposlenih kod poslodavca. Predlogom zakona nije precizirano šta se podrazumeva pod terminom „značajan broj zaposlenih“.

Izmene u vezi sa oslobođenjem od plaćanja poreza na zarade za novoosnovane poslodavce

  • Ukida se oslobođenje za najviše 9 novozaposlenih lica odnosno poresko oslobođenje se odnosi samo na osnivače novoosnovanih privrednih društava koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno na novoosnovane preduzetnike (lična zarada preduzetnika) i novoosnovane preduzetnika poljoprivrednika;
  • Mesečni iznos poreskog oslobođenja pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja oslobođenja ne može da bude  viši od 37,000 dinara (iznos u sebi ne sadrži pripadajuće obaveze iz zarade);
  • Poslodavac za lice za koje koristi ovo poresko oslobođenje nema pravo da ostvari druge olakšice (osim po osnovu zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kojim je definisano ista vrsta oslobođenja), uključujući i korišćenje subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Poslodavac koji je do dana stupanja na snagu novog zakona stekao pravo na oslobođenje po osnovu odredaba starog Zakona nastavlja da koristi oslobođenje u skladu sa tim starim Zakonom.

Uređenje poreskog tretmana prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Razlog za uređenje ovog pitanja je efikasno suzbijanje „sive ekonomije“ u ugostiteljskoj delatnosti koju obavljaju fizička lica.

Definisano je da se prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju prihodi koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva u periodu do 30 dana.

Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Primena od 01. jula 2019. godine.

Poreski tretman primanja fizičkog lica u slučaju otpisa preostalog dela potraživanja banke

Predloženo je da se porez na druge prihode ne plaća u slučaju otpisa dela potraživanja koji banka ima prema dužniku po osnovu kredita kada, saglasno međusobnom vansudskom poravnanju, dužnik isplati deo potraživanja koji banka ima prema njemu, a preostali deo tog potraživanja banka otpiše.

Izmene u vezi sa izuzimanjem od oporezivanja kapitalnih dobitaka

Predloženo je ukidanje odredbe koja je definisala da se u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene nominalne vrednosti prava, odnosno uloga, poresko izuzimanje može ostvariti u odnosu na deo prava, odnosno udela koji odgovara iznosu, odnosno ulogu koji je uplaćen najmanje deset godina pre prodaje prava, odnosno udela.

Uvodi se odredba koja definiše da se pravo na poresko izuzimanje ne ostvaruje  u slučaju kada član društva prenese udeo ili akcije, odnosno deo udela ili akcija koje ima u društvu, a po osnovu tog prenosa društvo stiče sopstvene udele odnosno akcije u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Porez na dobitke od igara na sreću

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća na iznos do 100,000 dinara umesto na iznos do 11,684 dinara. Primena od 2020. godine.

IZMENE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti je smanjena sa 1.5% na 0.75% odnosno poslodavac je oslobođen plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca .

Izmena perioda za utvrđivanje najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa i najviše godišnje osnovice doprinosa

Kao polazna osnova uzima se podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra umesto meseca novembra.

Primena od 01. januara 2019. godine.