Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Decembar 2018-2
Newsletter:

Tax Highlights - Decembar 2

13 decembar 2018

USVOJENE IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA

Narodna skupština je 09. decembra 2018. godine usvojila predložene izmene i dopune sledećih poreskih zakona:

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o porezima na imovinu;
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmena i dopuna.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Izmena obračuna poreske amortizacije

Promenjena su pravila za obračun poreske amortizacije:

 • Amortizacija stalnih sredstava stavljenih u upotrebu nakon 1. januara 2019. godine, obračunavaće se primenom proporcionalne metode na osnovicu koju čini nabavna vrednost za svako sredstvo posebno. Za sredstva nabavljena/otuđena tokom godine, amortizacija će se utvrđivati srazmerno periodu korišćenja sredstva u toku godine;
 • Počevši od utvrđivanja dobiti za 2019. godinu poreska amortizacija je ograničena najviše na iznos računovodstvene amortizacija;
 • Amortizacija nematerijalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu računovodstvene amortizacije;
 • Nova pravila za utvrđivanje poreske amortizacije se primenjuju za stalna sredstva stečena od 1. januara 2019. godine, dok se za sredstva nabavljena pre navedenog perioda primenjuju rešenja iz prethodne verzije zakona;

Priznavanje troškova za reklamu i propagandu

Ukida se ograničenje za priznavanje troškova za reklamu i propagandu u iznosu do 10% od ukupnog prihoda. Počevši od 2019. godine, troškovi za reklamu i propagandu biće poreski priznati u punom iznosu pod uslovom da su ostali zakonski uslovi za njihovo priznavanje ispunjeni (poslovnost, dokumentovanost, tržišnost isl).

Podsticaj kod troškova istraživanja i razvoja

Troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici Srbiji mogu se priznati u dvostrukom uvećanom iznosu kao rashod u poreskom bilansu.

Istraživanjem će podrazumevati sticanje novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, dok će razvoj obuhvatati primenu rezultata istraživanja.

Izuzimanje prihoda od oporezivanja realizovanih po osnovu ugovora o koncesiji

Prihodi po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade, koje je izvršio privatni partner u postupku realizacije ugovora o koncesiji, ne uključuju se u poresku osnovicu davaoca koncesije, pod uslovom da procenjena vrednost koncesije iznosi najmanje EUR 50 miliona. Podsticaj će se primenjivati za utvrđivanje poreske obaveze počev od 2018. godine.

Promene računovodstvene politike usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP

Efekti promene računovodstvene politike nastali usled prve primene MRS/MSFI i MSFI za MSP, priznaju se kao prihod / rashod u poreskom bilansu, počev od poreskog perioda u kojem je ta korekcija izvršena, u jednakim iznosima u pet poreskih perioda.

Izuzimanje iz oporezivanja dela prihoda obveznika nosioca autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje istog

Kvalifikovani prihod, koji ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava, po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, koji ne uključuje naknadu za prenos autorskog ili srodnog prava u celini, može se izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda.

Podsticaj će se primenjivati na autorska dela i predmete srodnog prava  koji će biti deponovani u registar počev od 1. januara 2019. godine.

Umanjenje kapitalnog dobitka

U oporezivu dobit se uključuje 20% kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom prava u celini po osnovu autorskog/srodnog prava na deponovanom autorskom delu i prava u vezi sa pronalaskom.

Poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog društva koje obavlja inovacionu delatnost

Uvodi se poreski kredit za obveznike koji izvrše ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost.

Poreski kredit predstavljaće 30% izvršenog ulaganja u kapital. Propisani su posebni uslovi šta se smatra novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, kao i pitanje lica čija se ulaganja mogu kvalifikovati za sticanje prava na poreski kredit.

Najviši iznos poreskog kredita koji se priznaje pojedinačnom poreskom obvezniku je RSD 100 miliona. Najviši iznos poreskog kredita koji se može koristiti u cilju umanjenja oporezive dobiti u jednoj godini iznosi RSD 50 miliona.

Poreski kredit za porez plaćen na kapitalni dobitak u drugoj državi

Obveznik koji je platio porez u drugoj državi po osnovu kapitalnog dobitka od prodaje imovine, može da umanji obračunati porez na dobit u Srbiji za iznos plaćenog poreza u toj drugoj državi.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Dohodak koji u Srbiji ostvaruje nerezident

Dohotkom nerezidentnog fizičkog lica smatra se pored dohotka od rada obavljenog na teritoriji Srbije i dohodak po osnovu korišćenja ili raspolaganja pravom na teritoriji Srbije.

Izuzimanje dohotka za oporezivanje

Iz dohotka za oporezivanje izuzima se:

 • pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog bivšeg zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice (do RSD 67.145)
 • naknada koje ostvaruju učenici koji obavljaju učenje kroz rad.

Uvođenje novih poreskih oslobođenja

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:

 • sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica koje zaposleni stekne bez naknade/po povlašćenoj ceni od poslodavca pod sledećim uslovima:
 1. tokom celokupnog trajanja radnog odnosa, zaposleni ne otuđi akcije tako što ih proda poslodavcu  ili njegovom povezanom licu;
 2. tokom trajanja radnog odnosa, zaposleni ne otuđi akcije pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja nad njima, prodajući ih trećim licima;
 3. zaposlenom ne prestane radni odnos kod poslodavca pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja nad akcijama (osim u slučaju prestanka radnog odnosa nezavisno od njegove volje i volje poslodavca u skladu sa zakonom koji uređuje rad, odlaska u starosnu penziju ili zasnivanja radnog odnosa kod povezanog lica poslodavca).

U slučaju prestanka ispunjenosti nekog od navedenih uslova, poslodavac ima obavezu da obračuna porez na zaradu za navedeno primanje zaposlenog.

 • solidarne pomoći za rođenje deteta do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za statistiku, po novorođenom detetu.

Oporezivanje „Team building“ aktivnosti

Ne plaća se porez na zarade na:

 • izdatke poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu (izdaci za izgradnju i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu),
 • naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih,
 • organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između zaposlenih i zaposlenih i poslodavca.

Više informacija o poreskom tretmanu rekreacije zaposlenih u prethodnom izdanju naših Poreskih vesti koje možete pročitati na našem sajtu www.bdo.co.rs

Izmene kod oslobođenja od plaćanja poreza na zarade za novoosnovane poslodavce

Ukida se oslobođenje za 9 novozaposlenih lica. Poresko oslobođenje se sada odnosi samo na osnivače novoosnovanih privrednih društava koji su zaposleni u privrednom društvu, odnosno na novoosnovane preduzetnike (na ličnu zaradu preduzetnika) i novoosnovane preduzetnike poljoprivrednike.

Mesečni iznos poreskog oslobođenja pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja oslobođenja ne može da bude  viši od RSD 37 hiljada (iznos ne sadrži pripadajuće obaveze iz zarade).

Za lice za koje koristi ovo poresko oslobođenje poslodavac nema pravo da ostvari druge olakšice (osim po osnovu zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kojim je definisano ista vrsta oslobođenja), uključujući i korišćenje subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Poslodavac koji je do dana stupanja na snagu novog zakona stekao pravo na oslobođenje po osnovu odredaba starog zakona nastavlja da koristi oslobođenje u skladu sa tim starim zakonom.

Uređenje poreskog tretmana prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Definisano je da se prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju prihodi koje fizičko lice, saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, ostvari od usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva u periodu do 30 dana.

Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Primena počinje od 1. jula 2019. godine.

Poreski tretman primanja fizičkog lica u slučaju otpisa preostalog potraživanja banke

Porez na druge prihode ne plaća u slučaju otpisa dela potraživanja koji banka ima prema dužniku po osnovu kredita kada, saglasno međusobnom vansudskom poravnanju, dužnik isplati deo potraživanja koji banka ima prema njemu, a preostali deo tog potraživanja banka otpiše.

Izmene u vezi sa izuzimanjem od oporezivanja kapitalnih dobitaka

Ukida se odredba Zakona prema kojoj je u slučaju promene nominalne vrednosti prava/udela u društvu, poresko izuzeće (nakon desetogodišnjeg perioda vlasništva) moglo da se ostvari samo u odnosu na iznos prava/udela koji je bio uplaćen najmanje deset godina pre njihove prodaje. Umesto toga posmatra se samo procentualno pravo/udeo za svrhe poreskog oslobođenja.

Pravo na poresko izuzimanje ne ostvaruje se u slučaju kada član društva prenese udeo/akcije samom društvu u smislu otkupa sopstvenih akcija.

Porez na dobitke od igara na sreću

Neoporezivi iznos za porez na dobitke od igara na sreću povećava se na iznos do RSD 100 hiljada u odnosu na iznos do RSD 11,684 koji je važio do izmene Zakona. Primena počinje od 2020. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Smanjenje stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Stopa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti je smanjena sa 1.5% na 0.75% odnosno poslodavac je oslobođen plaćanja ovog doprinosa.

Izmena perioda za utvrđivanje najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa i najviše godišnje osnovice doprinosa

Polazna osnova u obračunu je podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra umesto meseca novembra.

Izmene u vezi sa oslobođenjem za novoosnovana preduzeća

Novoosnovano preduzeće može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i poslodavca po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu.

Ovo oslobođenje se više ne predviđa za zarade novozaposlenih lica.

Preciziran je iznos zarada po osnovu kojih poslodavac može ostvariti pomenuto oslobođenje.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

Porez na imovinu

 • Predviđeno je da se porez na imovinu plaća i na pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica, pod kojim se smatra pravo zakupa za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme i za koji je predviđeno plaćane neprofitne zakupnine ili zakupnine koja se obračunava primenom propisanih kriterijuma;
 • Kada na nepokretnosti, pored prava svojine, postoji neko od prava (korišćenje ili državina), porez na imovinu se plaća na to pravo, a ne na pravo svojine;
 • Precizirano je šta se sve smatra sastavnim delom zemljišta i ne oporezuje kao objekat (staza, parking na otvorenom, ograda, dečije igralište idr.);
 • Precizirano je šta se smatra sastavnim delovima objekta (staze, spoljno stepenište itd);
 • Precizirano je da stalna poslovna jedinica (ogranak) koja vodi poslovne knjige podnosi poresku prijavu, utvrđuje i plaća porez na nepokretnosti nerezidenta u Republici Srbiji, za nepokretnosti čiji je ogranak držalac;
 • Preduzetnik koji vodi poslovne knjige za imovinu u poslovnim knjigama, u slučaju prekida obavljanja delatnosti za određeni period, ne gubi svojstvo obveznika;
 • Precizirano je šta se smatra korisnom površinom za zemljište (uključuje površinu pod objektom) i za objekat (isključuje površinu stepeništa izvan gabarita objekta);
 • Uvedena je dodatna grupa za razvrstavanje nepokretnosti za svrhu utvrđivanja poreske osnovice – Drugo zemljište (zemljište koje nije razvrstano u građevinsko, poljoprivredno ili šumsko);
 • Dato je ovlašćenje jedinicama lokalne samouprave da odlukom skupštine neizgrađeno građevinsko zemljište, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka ili šuma, za svrhu utvrđivanja poreske osnovice mogu razvrstati u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište;
 • Za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, za koje poreska obaveza nastaje u toku poreske godine, poreska osnovica je nabavna vrednost samo za određene nepokretnosti (nepokretnosti koje se vode po metodi fer vrednosti, žičare, puteve, pruge i druge infrastrukturne objekte – cevovode, toplovode, naftovore, gasovode, eksplataciona polja i dr);
 • Precizirano je i dopunjeno pravilo u vezi sa danom na koji nastaje poreska obaveza i propisan dan prestanka poreske obaveze;
 • Precizirano je poresko oslobođenje za puteve i pruge u javnoj svojini i poletno-sletne staze na aerodromima (uključujući zemljište ispod njih);
 • Precizirano je šta se smatra zemljištem pod objektom, koje je oslobođeno od oporezivanja;
 • Propisan je dodatni uslov za ostvarivanje prava na oslobođenje za nepokretnosti namenjene daljoj prodaji - da se nepokretnosti ne koriste;
 • Uvedeno je poresko oslobođenje za nepokretnosti u svojini privatnog partnera, odnosno društva za posebne namene, u smislu propisa kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo;
 • Prediviđeno je poresko oslobođenje za nepokretnosti za koje je obveznik Crveni krst, a koje se koriste za obavljanje delatnosti organizacije Crvenog krsta

Porez na poklon i nasleđe

 • Precizirano je da se porez na poklon i nasleđe plaća prilikom nasledstva i poklona prava na upotrebljavanom motornom vozilu, plovilu ili vazduhoplovu;
 • Precizirano je šta se smatra upotrebljavanim motornim vozilom, plovilom ili vazduhoplovom;
 • Propisano je da se od oporezivanja izuzima  poklon i nasleđe ljudskih ćelija, tkiva i organa;
 • Precizira se šta se izuzima iz oporezivanja porezom na poklon i nasleđe (vozila koja nisu motorna, neupotrebljavana motorna vozila, plovila ili vazduhoplovi);
 • Precizirano je kada nastaje poreska obaveza za porez na poklon.

Porez na prenos apsolutnih prava

 • Precizirano je da se porez na prenos apsolutnih prava plaća prilikom prenosa prava svojine uz naknadu na upotrebljavanim motornim vozilima, plovilima ili vazduhoplovima;
 • Predviđeno je plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava prilikom davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, radi izgradnje objekta;
 • Precizirano je da je predmet oporezivanja i sticanje prava svojine na osnovu pojedinačnog akta lica sa javnim ovlašćenjem (npr. javni izvršitelj);
 • Prezirane su odredbe u vezi sa nastankom  poreske obaveze za porez na prenos apsolutnih prava;
 • Precizirano je poresko oslobođenje kada pravo svojine stiče davalac doživotnog izdržavanja, koji je lice iz prvog naslednog reda primaoca izdražavanja;
 • Predviđeno je poresko oslobođenje na prenos apsolutnih prava licu koje je, u skladu sa ugovorom o koncesiji, davalac koncesije, ako prenos u postupku realizacije ugovora o koncesiji vrši privatni partner i ako je procenjena vrednost koncesije najmanje 50 miliona evra.

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU

 • Precizirano je da se porez utvrđuje:
 1. Samooporezivanjem - obveznik koji vodi poslovne knjige,
 2. Rešenjem koje donosi lokalna poreska administracija - obveznik koji ne vodi poslovni ili obveznik koji vodi poslovne knjige u postupku kontrole kada su utvrđene nepravilnosti.
 • Predviđeno je da lice koje otuđi ili stekne nepokretnost preko isprave koju sastavi, overi i potvrdi javni beležnik, može podneti poresku prijavu preko javnog beležnika;
 • Predviđeno je da se poreska prijava podnosi se i za imovinu za koju obveznik ima pravo na poresko oslobođenje;
 • Omogućeno je podnošenje poreske prijave na nasleđe i poklon na nepokretnosti i porez na prenos apsolutnih prava preko javnog beležnika;
 • Predviđeno je da  Osnovni sudovi na području na kome nisu imenovani javni beležnici, dostavljaju poreskim organima i jedinicama lokalne samouprave, isprave koje su sastavili, overili ili potvrdili i pravosnažne odluke, po osnovu kojih se stiče ili prenosi pravo koje je predmet oporezivanja porezom na imovinu.

Izmene i dopune zakona u primeni su za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu.

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Igre na sreću

Oblast igara na sreću od 1. marta 2019. godine neće biti u nadležnosti Poreske uprave. Osniva se Uprava za igre na sreću na koju se prebacuju sve nadležnosti koje je do sada imala Poreska uprava u oblasti igara na sreću.

Utvrđivanje poreza rešenjem Poreske uprave bez prethodnog izjašnjenja obveznika

Propisano je da kada poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, poreski organ donosi rešenje o utvrđivanju poreza bez prethodnog izjašnjenja poreskog obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje. Utvrđivanje poreske obaveze se vrši na osnovu podataka iz evidencije nadležnih organa, odnosno dokumentacije izdate od strane nadležnih organa i javnih beležnika.

Obaveza dostavljanja podataka od značaja jedinicama lokalne samouprave

Zakonska obaveza dostavljanja podataka koji su potrebni za utvrđivanje, kontrolu i naplatu na zahtev jedinica lokalne samouprave koja se ranije odnosila na državne organe i organizacije proširuje se na organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja.