Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Februar 2 2021
Newsletter:

Tax Highlights - Februar 2 2021

17 februar 2021

VLADA REPUBLIKE SRBIJE DONELA JE NOVU UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DIREKTNIH DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU RADI UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM VIRUSA COVID 19

 

Na sednici održanoj dana 10. februara 2021. godine Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom se utvrđuje Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Program“). Uredba je stupila na snagu jedan dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, 13. februara 2021. godine.

DIREKTNA DAVANJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

U skladu sa Programom privredni subjekti u privatnom sektoru (rezidentna pravna lica, rezidentni preduzetnici, ogranci i predstavništva stranih pravnih lica) mogu da ostvare prava na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 15.450,12 RSD po zaposlenom, što predstavlja 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine. Direktna davanja isplaćivaće se za tri meseca – april, maj i jun 2021. godine – i mogu se koristiti samo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima. Primljena sredstva po osnovu direktnih davanja privredni subjekti mogu da iskoriste za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 31. jula 2021. godine.

Pravo na uplatu direktnih davanja za april 2021 privredni subjekt može da dobije u iznosu koji se dobija kao proizvod iznosa od 15.450,12 RSD i broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarade podneo PPP-PD poresku prijavu za obračunski period februar 2021. godine do 31. marta 2021 godine, umanjen za broj zaposlenih kojima je kod toga privrednog subjekta prestao radni odnos od dana stupanja na snagu Programa do 31. marta 2021.

Pravo na uplatu direktnih davanja za maj 2021 privredni subjekt može da dobije u iznosu koji se dobija kao proizvod iznosa od 15.450,12 RSD i broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarade podneo PPP-PD poresku prijavu za obračunski period mart 2021. godine do 30. aprila 2021 godine, umanjen za broj zaposlenih kojima je kod toga privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. aprila do 30. aprila 2021. godine.

Pravo na uplatu direktnih davanja za jun 2021 privredni subjekt može da dobije u iznosu koji se dobija kao proizvod iznosa od 15.450,12 RSD i broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarade podneo PPP-PD poresku prijavu za obračunski period april 2021. godine do 31. maja 2021 godine, umanjen za broj zaposlenih kojima je kod toga privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. maja do 31. maja 2021. godine.

Broj zaposlenih kod preduzetnika uvećava se za 1 (jedan) osim u slučaju kada preduzetnik ima i status zaposlenog ili korisnika penzije.

Broj zaposlenih uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a na osnovu podatka iz PPP-PD poreske prijave za odgovarajući obračunski period.

USLOVI ZA ISPLATU DIREKTNIH DAVANJA

Pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti:

  • koji su osnovani i registrovani u nadležnom registru do dana stupanja na snagu Uredbe odnosno koji su postali PDV obveznici do dana stupanja na snagu Uredbe,
  • kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se direktna davanja isplaćuju nije privremeno oduzet PIB.

Preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Uredbe i ako ispunjavaju uslove propisane Programom mogu da imaju pravo na direktna davanja.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA DIREKTNA DAVANJA

Privredni subjekti prihvataju predmetnu pomoć davanjem posebne izjave o prihvatanju isplate na portalu E-porezi.

Izjava se daje za svako direktno davanje posebno, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodni mesecu u kojem se isplaćuju direktna davanja.

Direktna davanja bez davanja posebne izjave o prihvatanju isplate isplaćuju se privrednim subjektima koji ne podnose PPP-PD obrazac, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade.

NAČIN ISPLATE DIREKTNIH DAVANJA

Privrednom subjektu se otvara poseban račun kod poslovne banke koja vodi tekući račun poslovnog subjekta u trenutku stupanja na snagu Programa. Ukoliko privredni subjekat ima otvorene račune kod više banaka dužan je najkasnije do 25. marta 2021. godine da dostavi podatak o nazivu banke gde će mu biti otvoren poseban račun.

GUBITAK PRAVA NA DIREKTNA DAVANJA

  • Privredni subjekat gubi pravo na direktna davanja ako smanji broj zaposlenih u periodu od dana stupanja na snagu Uredbe pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, za više od 10%. Prethodno se ne odnosi na zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Uredbe za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.
  • Privredni subjekti koji isplate dividende od dana stupanja na snagu Uredbe do kraja 2021.godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja. U slučaju da su im direktna davanja isplaćena na njih se primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

Ispunjenost uslova za gubitak prava na direktna davanja Poreska uprava proverava svakog poslednjeg dana u mesecu počev od marta 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine s tim što se korišćenje direktnih davanja može proveravati i nakon pomenutog datuma u rokovima zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza i sporednih poreskih davanja odnosno u roku od 5 godina.

Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja dužni su da izvrše povraćaj istih sa kamatom, počevši od dana kada su pojedinačna davanja isplaćena, najkasnije u roku od 5 dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.

Povraćaj direktnih davanja vrši se na račun za isplatu direktnih davanja otvoren za tu namenu.

PRIVREDNI SUBJEKTI NA KOJE SE NE PRIMENJUJE PROGRAM

Prava na direktna davanja nemaju:

  • Banke,
  • Društva za osiguranje i društva za reosiguranje,
  • Davaoci finansijskog lizinga,
  • Platne institucije i institucije elektronskog novca.