Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Februar 2019
Newsletter:

Tax Highlights - Februar 2019

14 februar 2019

OBJAVLJENI SU IZMENJENI PRAVILNICI ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

Ministarstvo finansija objavilo je izmenjene pravilnike koji će se primenjivati prilikom utvrđivanja poreske obaveze za porez na dobit pravnih lica, posmatrano za poslovnu 2018. godinu:

 • Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe;
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje poreza na dobit;
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica.

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

Kako je poznato novi, odnosno izmenjeni Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, koji treba da se primenjuje za potrebe obračuna poreske amortizacije za poslovnu 2018. godinu, donet je pre svih ostalih gore pomenutih pravilnika. U okviru predmetnog pravilnika bila su definisana dva nova obrasca OA/I – za obračun amortizacije nepokretnosti i OA/N – za obračun amortizacije nematerijalne imovine.

Imajući u vidu sam koncept propisanih obrazaca (OA/I i OA/N), Ministar finansija ipak je doneo odluku o ponovnoj izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, kojim se zbog praktične primene ukida obaveza obračuna amortizacije primenom predmetnih obrazaca, te će saglasno najnovijim izmenama pravilnika, obračun amortizacije nepokretnosti kao i nematerijalne imovine, obveznici vršiti u slobodnoj formi, na način kako sami smatraju da im je najjednostavnije/najpraktičnije.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje poreza na dobit

Shodno poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, neophodno je bilo izvršiti određene izmene pozicija poreskog bilansa, a kako bi se neka od novih pravila mogla adekvatno materijalozovati u okviru samog obrasca. Isto tako neophodno je bilo izvršiti i određene dopune poreskog bilansa u cilju jasnog definisanja pozicija u okviru kojih bi se izvršilo isključivanje prihoda (ogranka nerezidentnog pravnog lica koji se ne oporezuje u skladu sa relevantnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) i sa njima povezanih rashoda.

Oslanjajući se na prethodno pomenute činjenice Ministar finansija objavio je izmenjeni Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje poreza na dobit.

S tim u vezi, usvojen je novi Obrazac PB1 koji obuhvata sledeće izmene i dopune:

 • Ukida se pozicija pod RB 2. - Dobit ostvarena po osnovu prihoda od predmeta koncesije. Umesto ove pozicije uvedena je nova pozicija - Prihod ogranka nerezidentnog pravnog lica koji se ne oporezuje shodno potvrđenom međunarodnom ugovoru; prihod ogranka nerezidenog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom iz člana 40. st. 12. i 13. Zakona;
 • Dopunjena je pozicija pod RB 27. Rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana, kao i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja izvršen bez prethodno ispunjenih uslova iz člana 16., odnosno člana 22a Zakona;
 • Dopunjena je pozicija pod RB 29. - Troškovi koje ogranak nerezidentnog obveznika iskazuje u skladu sa članom 20. Zakona; rashod ogranka nerezidentnog pravnog lica u vezi sa prihodom koji se ne oporezuje shodno potvrđenom međunarodnom ugovoru; rashod ogranka nerezidenog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom iz člana 40. st. 12. i 13. Zakona;
 • Dopunjena je pozicija pod RB 36. - Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koji se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a u kome je ta imovina otuđena, upotrebljena ili je došlo do oštećenja te imovine usled više sile; rashodi nastali po osnovu efekata promene računovodstvene politike usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP;
 • Dopunjena je pozicija pod RB 41. - Sva otpisana, ispravljena i druga potraživanja koja su bila priznata kao rashod, a koja se u poreskom periodu uključuju u oporezive prihode koji nisu, kao takvi, iskazani u poslovnim knjigama obveznika; prihodi nastali po osnovu efekata promene računovodstvene politike usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP;
 • Dopunjena je pozicija pod RB 45. Prihodi po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena; prihodi nastali po osnovu sticanja nenovčane imovine u postupku realizacije ugovora o koncesiji;
 • Dopunjena je pozicija pod RB 46. Prihodi nastali u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati; prihodi nastali po osnovu smanjenja obaveza prema korisnicima javnih sredstava, bankama u stečaju i privrednim komorama, koje su obuhvaćene UPPR-om.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, izvršena su određena tehnička usaglašavanja.

Donet je novi Obrazac PDP sa sledećim izmenama:

 • preciziran je način iskazivanja podataka u slučaju obustave postupka likvidacije i obustave postupka stečaja;
 • Iz Obrasca PDP izbačena je pozicija pod rednim brojem 5.4.1 K - iznos za koji obveznik ima pravo na poresko oslobođenje po osnovu koncesionog ulaganja;
 • Izbačene su pozicije koje se odnose na SU2 odnosno oslobođenje od plaćanja poreza na dobit za period od 5 godina po osnovu ulaganja u nedovoljno razvijenom području.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na podnošenje poreske prijave u slučaju obustave postupka likvidacije, odnosno obustave postupka stečaja, primenjuju se od 1. aprila 2019. godine.