Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Jul 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Jun 2020

20 jul 2020

NOVI PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

U nastavku Vam predstavljamo aktuelnosti u vezi sa novim Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (Službeni Glasnik, RS, br. 94/20, u daljem tekstu „Pravilnik“), koji je stupio na snagu 11. jula. Poslodavci su u obavezi da usvoje Plan o primeni mera za prevenciju epidemije zarazne bolesti do 10. avgusta 2020. godine („Plan primene mera“). Plan primene mera čini sastavni deo Akta o proceni rizika.

Plan primene mera treba da sadrži:

 1. Preventivne mere i aktivnosti koje treba predvideti u vezi sa kontrolom širenja zarazne bolesti,
 2. Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
 3. Mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

U nastavku možete pronaći pregled značajnih mera koje su poslodavci i zaposleni u obavezi da primenjuju u skladu sa Pravilnikom.

Obaveze poslodavca:

 • Pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i procedurama za prevenciju zarazne bolesti, koje sadrže informacije o simptomima bolesti;
 • Organizuje rad u smenama, ukoliko je to moguće, preraspodelom radnih sati sa manjim brojem zaposlenih;
 • Uvede stroge higijenske mere, dezinfekciju radnog prostora i bezbedno izbacivanje smeća;
 • Obezbedi zaposlenima sapun i dezinfekciona sredstva na bazi alkohola, organizuje redovno čišćenje površina, toaleta, računara i ostale opreme potrebne za rad;
 • U slučaju pojave zarazne bolesti kod zaposlenih primeni preventivne mere kao što su dezinfekcija radnih prostorija i mesta rada zaraženog zaposlenog, procedure ulaza i izlaza iz radnih prostorija poslodavca, kretanje zaposlenih kroz radne prostorije kao i da primeni ostale preventivne mere na osnovu preporuka epidemiologa.

Obaveze zaposlenog:

 • Primeni sve preventivne mere kako bi sačuvao svoje zdravlje i zdravlje drugih zaposlenih;
 • Koristi pripisana sredstva i opremu za zaštitu na radu;
 • Vodi računa o ličnoj higijeni redovnim pranjem ruku;
 • Drži svoju odeću odvojenu od opreme za ličnu zaštitu na radu i odeće za rad;
 • Obavesti poslodavca u slučaju da oni ili članovi porodice ili drugi zaposleni imaju bilo koje simptome zarazne bolesti.

Dodatno, lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu učestvuje u sastavljanju Plana primene mera, priprema pisana uputstva za bezbedan rad i zaštitu zaposlenih od zarazne bolesti, kontroliše primenu mera određenih Planom primene mera, kontroliše korišćenje opreme i sarađuje sa državnim organima.

Ukoliko poslodavac ne donese Plan primene mera to može dovesti do kažnjavanja poslodavca kaznama u rasponu od RSD 800.000 do RSD 1.000.000 za pravno lice i RSD 50.000 za direktora ili drugo odgovorno lice.