Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Jul 2019
Newsletter:

Tax Highlights - Jul 2019

18 jul 2019

OBJAVLJENI SU NOVI PRAVILNICI O PODSTICAJIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOBIT I PORESKIM OSLOBOĐENJIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Ministar finansija je doneo nekoliko pravilnika koji regulišu pitanja iz oblasti poreza na dobit i poreza na dohodak građana.

Svi pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 50/19 od 12. jula 2019. godine.

U oblasti poreza na dobit pravnih lica doneti su pravilnici kojima se bliže uređuju uslovi za korišćenje određenih poreskih podsticaja definisanih poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. U pitanju su sledeći pravilnici:

 1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu;
 2. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost;
 3. Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica.

Pravilnici stupaju na snagu 20. jula 2019. godine.

Odredbe navedenih pravilnika primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu. 

U oblasti poreza na dohodak građana, Ministar finansija doneo je sledeće pravilnike kojima su propisani uslovi za ostvarivanje poreskih oslobođenja:

 1. Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni;
 2. Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene.

Pravilnici stupaju na snagu 20. jula 2019. godine.

PRAVILNICI IZ OBLASTI POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu

Ovaj pravilnik bliže uređuje sledeće:

 • šta se smatra troškovima istraživanja i razvoja i šta ovi troškovi obuhvataju;
 • šta se ne može smatrati troškovima istraživanja i razvoja;
 • uslovi za priznavanje troškova istraživanja i razvoja u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu;
 • šta se smatra projektom istraživanja i razvoja u Republici Srbiji;
 • dokumentaciju koju obveznik mora da priloži uz poreski bilans za svaki pojedinačni projekat istraživanja i razvoja;
 • način na koji se vodi evidencija troškova istraživanja i razvoja.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

Ovim pravilnikom propisani su obrasci koje poreski obveznik podnosi uz poresku prijavu za godinu u kojoj je izvršio ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost. Navedeni obrasci podnose se isključivo u elektronskom obliku.

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica

Kvalifikovani prihod je prihod koji obveznik ostvari po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu na osnovu ugovora o licenci, usklađen na način propisan ovim pravilnikom.

Ovim pravilnikom bliže je određeno sledeće:

 • šta se smatra kvalifikovanim prihodima;
 • obračun kvalifikovanih prihoda;
 • obrazac za obračun kvalifikovanih prihoda;
 • uslovi pod kojima se kvalifikovani prihodi  mogu izuzeti iz poreske osnovice;
 • dokumentacija i evidencije koje obveznik koji koristi pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice mora da poseduje.

PRAVILNICI IZ OBLASTI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni

Ovim pravilnikom bliže se uređuje ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu sopstvenih akcija koje je stekao bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca ili od povezanog lica poslodavca.

Takođe, pravilnik bliže uređuje:

 • uslovi pod kojima se navedeno poresko oslobođenje može ostvariti, kao i potrebna dokumentacija;
 • šta se smatra dokazima da su propisani uslovi ispunjeni.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

Pravilnik bliže uređuje:

 • uslove za poresko oslobođenje u vezi sa izdacima poslodavca u cilju stvaranja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, a koji se odnose na izgradnju ili adaptaciju prostorija i/ili nabavku opreme za rekreaciju;
 • uslove za ostvarenje poreskog oslobođenja za primanja po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, kao i izuzetke od propisanih uslova;
 • uslove za poresko oslobođenje u vezi sa troškovima organizovanja aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i izgradnje boljih međuljudskih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca