Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights- Juli 2018-2
Članak:

Tax Highlights- Juli 2018-2

12 jul 2018

IZMENJEN PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Ministarstvo Finansija Republike Srbije objavilo je  izmenjenu i dopunjenu verziju Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Osnovni razlog za izmene i dopune pomenutog Pravilnika je usklađivanje njegovih odredbi sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost kako bi se obezbedila konzistentna i ujednačena praksa kod poreskih oslobođenja. Izmenjen i dopunjen Pravilnik je stupio na snagu i u primeni je od 1. jula 2018. godine, osim izmena i dopuna koje se odnose na ostvarivanje oslobođenja za promet dobara koja strani državljani otpremaju u prtljagu sa sobom u inostranstvo koje će biti u primeni od 1. januara 2019. godine. U nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmena i dopuna:

Izmene i dopune u primeni od 1. jula 2018. godine:

 • Novim Pravilnikom je precizirano da se poresko oslobođenje za usluge prevoza povezane sa uvozom dobara može ostvariti nezavisno od toga da li prevoz dobara vrši jedno ili više lica. Takođe precizirano je da se u naknadu za uslugu prevoza uključuju svi iznosi koje prevoznik zaračunava (npr. putarina, mostarina, dangubnina, odnosno ležarina idr.), Ova izmena će olakšati primenu poreskog oslobođenja za prevozne kompanije i uvoznike jer na dosledan način omogućava primenu poreskog oslobđenja koje je do sada bilo upitno kod prevoza robe od strane više prevoznika u lancu;
 • Izmene i dopune Pravilnika u vezi sa ostvarivanjem prava na poresko oslobođenje kod izvoza dobara sada su usklađene sa praksom i postojećim mišljenjima Ministarstva finansija na način da:

  • Ako je izvozno carinjenje izvršeno u jednom, a istup dobara potvrđen u narednom poreskom periodu, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje za period u kom poseduje izvoznu deklaraciju sa potvrđenim istupom dobara iz Republike Srbije, a za period u kojem je samo izvršeno carinjenje nema obavezu obračuna PDV ni prijave prometa. Međutim, ako istup dobara nije potvrđen u narednom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za period u kojem je izvršeno izvozno carinjenje tako što će podneti izmenjenu poresku prijavu za taj period;
 • Pravilnik sada u skladu sa Zakonom o PDV daje bliže uslove za ostvarivanje poreskog oslobođenja na unos dobara u slobodnu zonu i prevozne usluge povezane sa njim u slučaju kada se dobra unose u slobodnu zonu (tj. fizički isporučuju korisniku slobodne zone u Srbiji) a promet vrši odnosno račun za taj promet izdaje stranom licu sa kojim korisnik slobodne zone ima zaključen ugovor o ugradnji tih dobara u druga dobra koja će mu nakon toga isporučiti. Na ovaj način se omogućava da u praksi bude sprovedeno poresko oslobođenje za mnoge kompanije u Republici Srbiji koje posluju u slobodnim zonama u režimu aktivnog oplemenjivanja ili prerade pod carinskim nadzorom;

 • Prilikom podnošenja zahteva u vezi sa potvrdom o poreskom oslobađenju za promet dobara i usluga u skladu sa međunarodnim ugovorima, više nije potrebno da postoji i pečat ovlašćenog korisnika sredstava, već samo njegov potpis. Ovo će donekle pojednostaviti proceduru ostvarivanja prava na poresko oslobođenje u ovim slučajevima;

 • Precizirano je da prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak odnose se na prevoz dobara od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do kranjeg odredišta van Republike Srbije. Na ovaj način postignuto je osaglašenje odredbi Pravilnika sa ranijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

Primena od 1. januara 2019. godine:

 • Poresko oslobođenje za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, obveznik može da ostvari u poreskom periodu u kojem poseduje dokaz da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

IZMENJEN PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

1. jula 2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u nastavku teksta: evidencija).

U skladu sa Pravilnikom, Obrazac POPDV podnosi se uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine, odnosno poreski period jul-septembar 2018. godine. U nastavku je pregled najznačajnijih izmena i dopuna:

 • Obveznik je dužan da u evidenciji obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je PDV obveznik izvršio, odnosno koji mu je izvršen – potrebno je da ove podatke obezbedi dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (ugovori i sl.);

 • Pored do sada poznatih podataka, evidencija treba da sadrži i podatke o prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV;

 • Evidencija koja se odnosi na poseban postupak oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta sadrži najmanje sledeće podatke: prodajnu cenuuključujući povaćanje/smanjenje cene, primljene avanse i nabavnu cenu uključujući povećanje/smanjenje cene;

 • Evidencija koja se odnosi na uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima treba da sadrži i podatak o PDV plaćenom pri uvozu dobara, koji se može odbiti kao prethodni porez, pored svih ostalih poznatih podataka koje treba da sadrži;

 • Evidencija koja se odnosi na promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade i drugom prometu koji ne podleže PDV, pored ostalog, sadrži i podatke o prometu dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, sa ili bez naknade kao ulog;

 • Obveznik koji vrši promet investicionog zlata dužan je da vodi posebnu evidenciju o svim aktivnostima u vezi sa investicionim zlatom, a u članu 24a Pravilnika precizirano je koje podatke ta evidencija treba da sadrži;

 • Pravilnik sadrži i precizna objašnjenja o načinu popunjavanja POPDV obrasca;

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV

Dana 1. jula 2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV. Izmene se odnose na bliže definisanje određenih dobara koja se oporezuju po posebnoj stopi a naročito šta se smatra potpunom smešom za ishranu stoke, dopunskom smešom za ishranu stoke i ogrevnim drvetom.