Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights- Juli 2018-3
Članak:

Tax Highlights- Juli 2018-3

27 jul 2018

OPOREZIVANJE ANGAŽMANA DIREKTORA KOJI NE PRIMA NAKNADU PO OSNOVU UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Ministarstvo finansija je donelo Mišljenje broj 011-00-1137/2018-04 od 11.6.2018. godine koje se odnosi na utvrđivanje poreskog tretmana angažmana direktora (koji nije osnivač niti član društva), koji ima zaključen ugovor o pravima i obavezama bez zasnivanja radnog odnosa po kom osnovu ne prima naknadu. Navedeno Mišljenje se nadovezuje na Mišljenje koje je prethodno donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-406/2018-02 od 24. maja 2018. godine.

Mišljenjem je precizirano da:

  • shodno Zakonu o radu direktor koji obavlja poslove po osnovu ugovora kojim se ne zasniva radni odnos ima pravo na naknadu za rad;
  • naknada za rad je obavezan deo ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora koji nije zasnovao radni odnos;
  • niko se ne može odreći prava na pravičnu naknadu za rad.
  • Posledično, za direktora angažovanog po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, bez zasnivanja radnog odnosa u tom privrednom društvu, postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod (po stopi od 20%) i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (PIO po stopi od 26% i zdravstvo po stopi od 10.3% ukoliko nije osiguran po drugom osnovu) po osnovu ugovorene naknade za rad.
  • Osnovica za obračun poreza na druge prihode i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je ugovorena naknada i u situaciji kad se direktor odrekne ugovorene naknade za rad.

Iz navedenog stava Ministarstava proizlazi da je potrebno obračunati porez i doprinose u situaciji u kojoj nema isplate prihoda odnosno naknade direktoru.

Navedni stav je u suprotnosti sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana. Naime, navedenim Zakonom je propisano da se porez po odbitku, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, obračunava, obustavlja i uplaćuje u momentu isplate prihoda.

Kako u slučaju u kojem direktor ne prima naknadu za rad ne dolazi do isplate prihoda, smatramo da ne postoji osnov za obračun poreza.

Pitanje utvrđivanja visine naknade za rad je predmet uređenja međusobnih odnosa direktora i nadležnog organa kod poslodavca i definisano je drugim propisom, konkretno, Zakonom o radu.

Nadalje, budući da ne postoji propisani minimum za utvrđivanje ugovorene naknade za rad direktora, moglo bi se protumačiti da bi ugovaranje naknade u simboličnom iznosu bilo prihvatljivo.