• Tax Highlights - Juli 2018
Članak:

Tax Highlights - Juli 2018

05 jul 2018

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

Ministarstvo Finansija Republike Srbije objavilo je  radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, čije se prosleđivanje Parlamentu na usvajanje očekuje uskoro. Planirane izmene zakona bi trebalo da budu u primeni za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2019. godinu. U nastavku dajemo pregled najznačajnijih predloženih izmena i dopuna:

 • Uvodi se oporezivanje porezom na imovinu prava korišćenja vodnog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari;
 • Precizira se šta se sve smatra zemljištem za potrebe oporezivanja porezom na imovinu, pa se tako zemljištem smatraju i staze, otvoreni prostori za parkiranje, ograde, potporuni zidovi, dečija igrališta, spomenici i dr;
 • Pojašnjava se način kako se utvrđuje površina od 10 ari na koju se porez na imovinu ne plaća prilikom oporezivanja zemljišta čiji su delovi razvrstani u različite vrste ili zone;
 • Precizira sе šta se sve smatra sastavnim delom objekta;
 • Poreski obveznici koji vode poslovne knjige (kompanije), kao i oni koji ne vode poslovne knjige vrednost objekta, kao osnovicu za porez na imovinu, mogu umanjiti za amortizaciju;
 • Vrednost sportskih objekata, sajamskog prostora, podruma, suterena, nastrešnica preko 10 kvadratnih metara umanjuje se za 40% i tako utvrđuje poreska osnovica;
 • Prilikom razvrstavanja nepokretnosti za svrhu utvrđivanja poreske osnovice, neizgrađeno građevinsko zemljište koje se koristi za gajenje biljaka razvrstava se u poljoprivredno zemljište, a neizgrađeno građevinsko zemljište koje se koristi za gajenje šuma razvrstava se u šumsko zemljište;
 • Preciznije se definišu sve grupe nepokretnosti za utvrđivanje poreske osnovice za porez na imovinu;
 • Ukinuta je mogućnost korišćenja fer vrednost nepokretnosti kao osnovice za porez na imovinu kod obveznika koji vode poslovne knjige;
 • Poreska stopa kod obveznika koji ne vodi knjige za nepokretnost (osim za zemljište) do RSD 50,000,000 može iznositi do 0.4%, a za nepokretnost vrednosti preko RSD 50,000,000 može se uvećati do 0.5%;
 • Precizirano je šta se smatra zemljištem pod objektom;
 • Za objekte koje je odlukom nadležnog organa odobrena rekonstrukcija utvrđeni porez se umanjuje za 50%;
 • Precizirano je da se porez na poklon i nasleđe plaća prilikom nasledstva i poklona prava na upotrebljavanom motornom vozilu, plovilu ili vazduhoplovu;
 • Precizirano je šta se smatra upotrebljavanim motornim vozilom, plovilom ili vazduhoplovom;
 • Iz oporezivanja porezom na poklon i nasleđe izuzimaju se motorna vozila, plovila i vazduhoplovi koji nisu upotrebljavani, nasleđe ili poklon delova tela i ljudskih organa, nasleđe i poklon prava industrijske svojine za koje se u skladu sa zakonom o PDV smatra da nisu izvršena na teritoriji RS;
 • Precizirano je da se porez na prenos apsolutnih prava plaća prilikom prenosa prava svojine uz naknadu na upotrebljavanim motornim vozilima, plovilima ili vazduhoplovima;
 • Predviđeno je plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava prilikom davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini;
 • Iz oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzima se prenos prava intelektualne svojine za koji se u skladu sa zakonom o PDV smatra da nije izvršen na teritoriji RS;
 • Predviđeno je da lice koje otuđi ili stekne nepokretnost preko isprave koju sastavi, overi i potvrdi javni beležnik, podnosi poresku prijavu preko Javnog beležnika;
 • Obveznik poreza na nasleđe i poklon, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava poresku prijavu za utvrđivanje tog poreza, podnosi preko javnog beležnika, koji je sastavio i overio ispravu ili doneo izvršnu odluku po osnovu koje se vrši prenos prava na nasleđe ili poklon, odnosno prenos apsolutnih prava na nepokretnostima;
 • Predviđena je obaveza nadležnih organa za overu potpisa (osim javnih beležnika) da dostavljaju ugovore i druge isprave (rešenje o nasleđivanju, odluku o sticanju, prestanku ili prenosu prava svojine na nepokretnosti) poreskim organima i jedinicama lokalne samouprave u roku od 10 dana od dana overe potpisa;
 • Predviđene su kazne za odgovorna lica u nadležnim organima ukoliko ne dostave ili ne dostave u propisanom roku propisanu dokumentaciju nadležnim organima jedinice lokalne samouprave i poreskim organima;
 • Predviđene su novčane kazne za fizička i pravna lica koja su iskoristila poresko oslobođenje, a ne prijave poreskim organima izmene okolnosti po kojima su izgubila pravo na pomenuta poreska oslobođenja;
 • Predviđene su novčane kazne za javne beležnike za ne upoznavanje poreskog obveznika sa obavezom podnošenja poreske prijave i ne dostavljanje nadležnim organima poreske prijave i drugih isprava.

01. jula 2018. godine sutpio je na snagu novi Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon preko javnog beležnika.

Od 1. jula 2018. godine izmenjeni su obrasci poreskih prijava PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4, u kojima je između ostalog omogućeno da se označi ako se poreska prijava podnosi preko javnog beležnika

 

PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZE NA IMOVINU PREKO JAVNOG BELEŽNIKA

01. jula 2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon preko javnog beležnika.

Od 1. jula 2018. godine izmenjeni su obrasci poreskih prijava PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4, u kojima je između ostalog omogućeno da se označi ako se poreska prijava podnosi preko javnog beležnika.