Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Jun 2020
Newsletter:

Tax Highlights - Jun 2020

25 jun 2020

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

U nastavku Vam predstavljamo aktuelnosti u vezi sa novodonetim Zakonom o javnim nabavkama (sl. Glasnik, RS, br. 91/19, u daljem tekstu Zakon), koji je stupio na snagu 1. januara. 2020. godine,
a koji će početi da se primenjuje počev od 1. jula 2020. godine.

Zakon donosi, značajno smanjenje i pojednostavljivanje postupaka u oblasti javnih  nabavki, smanjenje administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača, a naročito smanjenje troškova učešća u postupcima javne nabavke malim i srednjim preduzećima, koji često ne raspolažu odgovarajućim administrativnim i stručnim kapacitetima.

Jedan od postupaka koji se preporučuje da bude sproveden pre početka primene novog Zakona je dobijanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javnih nabavki u registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre.

Naime, pravna lica upisana u registar ponuđača dužna su da podnesu zahtev za dobijanje napred navedene potvrde u periodu od 1. marta do 30. juna 2020.

Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke treba da podnese zastupnik pravnog lica ili lice koje je ovlašćeno od strane zastupnika da podnese zahtev.

Ukratko, pravno lice koje je već upisano u Registar ponuđača, mora pribaviti potrebnu potvrdu da ne ispunjava nijedan od zakonom predviđenih razloga /smetnji za isključenje, koji su detaljno navedeni u članu 111, stav 1, tačka 1) i 2) . Ako u datom roku ne pribavi pomenutu potvrdu, pravno lice će biti izbrisano iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, nakon čega će, ukoliko za tim postoji potreba morati da podnese novi zahtev za upis u registar.

Među mnogim izmenama koje će novi Zakon doneti , u daljem tekstu je navedeno nekoliko najznačajnijih koje će u velikoj meri uticati na trenutni postupak javnih nabavki:

  1. Skraćivanje procedure svake pojedinačne javne nabavke uz dostavljanje izjave o ispunjenosti kriterijuma za učešće u javnim nabavkama koju izdaje registar ponuđača. Tek nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača biće potrebno dostavljati dodatnu dokumentaciju,
  2. Prilikom dodele ugovora u postupku javnih nabavki u obzir se uzima odnos cene i kvaliteta ponuđenjih usluga umesto ranijeg rešenja koje je bilo zasnivano na najpovoljnijoj ceni,
  3. Propisan je novi postupak javne nabavke roba i usluga koje nisu dostupne na tržištu –partnerstvo za inovacije,
  4. Propisan je sistem dinamične nabavke – višegodišnji postupak javne nabavke koji se odigrava automatizovano, elektronskim putem kojim se određuje više ponuđača u dužem vremenskom periodu za nabavku dobara za kojima postoji kontinuirana potreba,
  5. Propisano je da se isti postupak javne nabavke primenjuje bez obzira na vrednost nabavke,
  6. Uvodi se portal javnih nabavki, u okviru procesa digitalizacije, a sva komunikacija i razmena podataka u postupku javnih nabavki, prema propisanoj dinamici, vrši se elektronskim putem.