Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - Novembar 2019
Newsletter:

Tax Highlights - Novembar 2019

13 novembar 2019

VLADA REPUBLIKE SRBIJE OBJAVILA JE DANA 1. NOVEMBRA 2019. PREDLOGE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KAO I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Zakoni stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a primena većine odredaba je odložena za početak 2020. godine.

U nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmena i dopuna.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dostavljanje

 • Predviđa se dostavljanje poreskog akta na adresu elektronske pošte poreskog obveznika, preko portala Poreske uprave, odnosno preko jedinstvenog elektronskog sandučeta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava;
 • Poreski akt dostavljen u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, smatraće se dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Stranke u poreskom postupku

 • Poreska uprava preuzima poslove vođenja jedinstvenog informacionog sistema Lokalnih poreskih administracija najkasnije do 1. januara 2021. godine čime će Poreska uprava imati jedinstveni uvid u poreske i druge račune obveznika.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Izuzimanja dohotka od oporezivanja

 • Povećanje neoporezivog iznosa stipendija i kredita učenika i studenata do 30.000 dinara mesečno;
 • Naknade troškova boravka fizičkih lica koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija izuzimaju se do 100.000 dinara mesečno;
 • Izuzima se dohodak nerezidenata od koji borave na teritoriji Srbije do 90 dana u periodu od 12 meseci koji počinje i završava se u tekućoj poreskoj godini, kada je dohodak ostvaren od nerezidentnog poslodavca.

Izmena poreske osnovice za zarade

 • Predviđeno je povećanje neoporezivog iznosa na 16.300 dinara;
 • Osnovica poreza na zarade može se umanjiti za novonastanjenog obveznika (stranca) prilikom ispunjenja propisanih uslova za 70%.

Izmene kod poreskog oslobođenja

 • troškovi prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914 dinara mesečno moraju se dokumentovati.

Uvedene poreske olakšice za zapošljavanje novih lica

 • Novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na zarade u periodu od 36 meseci od datuma osnivanja, za osnivače koji su zaposleni u tom društvu;
 • Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa “kvalifikovanim novozaposlenim“ do 31. decembra 2020. godine može ostvariti poreske olakšice od 60% do 70% po godini zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.
 • Postojeće olakšice za zapošljavanje novih lica produžene do 31. decembra 2020.

Prihod od samostalne delatnosti

 • Prihod koji preduzetnik ostvari, a koji se oporezuje porezom na drugi prihod, se ne uračunava u oporezivi prihod od samostalne delatnosti;
 • Previđa se promena delatnosti koje ne mogu da budu paušalno oporezovane – pružanje revizorskih, računovodstvenih i usluga poreskog savetovanja mogu se paušalno oporezivati;
 • Uvođenje novih kriterijuma za razvrstavanje preduzetnika paušalaca u grupe;
 • Uvođenje novih kriterijuma za određivanje polazne tačke koja služi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda preduzetnika;
 • Uvođenje „testa samostalnosti“ za preduzetnike paušalce.
 • Izmena roka za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika do 31. oktobra 2019.;
 • Predložene su izmene kojim lice koje započinje obavljanje delatnosti i koje se registruje u APR-u zahtev za paušalno oporezivanje može da podnese samo u momentu registracije.

Određivanje kapitalnog dobitka

 • Precizirana je odredba koja se odnosi na  utvrđivanje nabavne cene hartija od vrednosti koje je obveznik stekao od poslodavca ili sa poslodavcem povezanog lica po povlašćenoj ceni ili bez naknade za svrhu određivanja kapitalnog dobitka.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Osnovica doprinosa

 • Osnovica doprinosa na zarade za zaposlene i poslodavce se smanjuje za 70% za novonastanjenog obveznika prilikom ispunjenja propisanih uslova.

Stope doprinosa

 • Predlaže se izmena stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca kod isplate zarada sa dosadašnjih 12% na 11.5%;
 • Produženje važenja tekućih olakšica do 31. decembra 2020. godine;
 • Novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca iz zarade osnivača u periodu od 36 meseci od datuma osnivanja, za osnivače koji su zaposleni u tom društvu. ;
 • Predviđa se oslobađenje od obaveze plaćanja obaveznih socijalnih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i poslodavca za poslodavca koji vrši isplatu zarade kvalifikovanim novozaposlenim u iznosu od 85% do 100% zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Usvajanje napred navedenih izmena i dopuna poreskih zakona se očekuje u decembru.