Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Legal Highlights - Maj 2018
Članak:

Legal Highlights - Maj 2018

16 maj 2018

PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

UVOD

Vlada Republike Srbije je 25. aprila 2018. godine Skupštini Republike Srbije dostavila predlog Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika na dalje razmatranje i usvajanje.

Predlog Vlade Republike Srbije je da donošenje navedenog Zakona bude po hitnom postupku uz obrazloženje da je neophodno da se u najkraćem roku izvrši napredak u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što je bio i razlog donošenja novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je u primeni počev od 01.04.2018. godine. (“Službeni glasnik RS” br.113/2017). 

Predlog navedenog Zakona ima uporište u Direktivi (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20.05.2015. godine, kojom su sve države članice EU bile u obavezi da do 26.06.2017. godine usklade svoje zakonodavstvo sa odredbama navedene Direktive EU i u tom cilju preduzmu sve potrebne aktivnosti kojima će osigurati da pravni subjekti koji se registruju na njihovoj teritoriji pribave i čuvaju odgovarajuće, tačne i ažurne informacije o njihovim stvarnim vlasnicima i udelima koje poseduju.

Takođe, države članice EU su po osnovu Direktive (EU) 2017/1132 bile obavezane da informacije o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata čuvaju u privrednom registru, registru privrednih društava ili javnom registru.

Ovim prikazom će se predstaviti osnovne informacije koje sadrži predlog navedenog Zakona u pogledu uspostavljanja, sadržine, osnova evidentiranja i načina vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji.

Nakon usvajanja konačnog teksta Zakona, odnosno donošenja Zakona od strane Skupštine Republike Srbije, novim prikazom će se predstaviti konačne odredbe Zakona, s tim da se ne očekuju veća odstupanja, posebno ne u pogledu suštinskih odredbi definisanih predlogom Zakona, imajući u vidu pre svega da je definiciju pojma stvarnog vlasnika regulisao navedeni Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koja je identična pojmu stvarnog vlasnika datom u predlogu Zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

PREDLOG ZAKONA

I Primena Zakona

 • Zakon će se primenjivati na sledeća pravna lica i druge subjekte registrovane u Republici Srbiji i to na:
 • privredna društva, osim na javna akcionarska društva;
 • zadruge;
 • ogranke stranih privrednih društava;
 • poslovna udruženja i udruženja, osim na političke stranke, sindikate, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice;
 • fondacije i zadužbine;
 • ustanove;
 • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacije i zadužbine.

Zakon se neće primenjivati na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

II Pojam Centralne evidencije

Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici registrovanog subjekta.

Centralnu evidenciju vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: APR) u elektronskoj formi, od strane registratora.

III Sadržina Centralne evidencije

Centralna evidencija u zavisnosti od pravne forme ili oblika organizovanja privrednog subjekta sadrži sledeće podatke o registrovanom subjektu:

 1. poslovno ime (naziv subjekta);
 2. adresu sedišta;
 3. datum upisa, promene ili brisanja podataka;
 4. matični broj;
 5. poreski identifikacioni broj;
 6. status registrovanog subjekta;
 7. pravnu formu, odnosno oblik registrovanja;
 8. šifru pretežne delatnosti, odnosno oblast ostvarivanja ciljeva;
 9. podatak o zastupniku;
 10. fizičko lice koje je registrovano kao član organa;
 11. osnovni (registrovani) kapital;
 12. podatke o članovima (osnivačima) i procentu njihovog udela, odnosno broju i procentu njihovih akcija;
 13. skraćeno poslovno ime;
 14. poslovno ime na stranom jeziku;
 15. skraćeno poslovno ime na stranom jeziku;
 16. adresu za prijem pošte;
 17. adresu za prijem elektronske pošte;
 18. brojeve računa u bankama;
 19. kontakt podatke, ako su registrovani.

Centralna evidencija o stvarnom vlasniku će sadržati sledeće podatke o stvarnom vlasniku:

 1. za domaće fizičko lice – lično ime, jedinstveni matični broj građana i državu prebivališta;
 2. za stranca – lično ime, broj pasoša i državu izdavanjai/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlju izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, državu prebivališta i državljanstvo;
 3. za izbegla ili prognana lica – lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i državu boravišta;
 4. osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog  subjekta: 
 • fizičko lice koje posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;
 • fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova ili donošenje odluka;
 • fizičko lice koje registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
 • fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;
 • fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Ukoliko nije moguće da se utvrdi fizičko lice iz prve četiri prethodno navedene tačke, smatraće se da je stvarni vlasnik registrovanog subjekta fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno fizičko lice koje je registrovano kao član organa tog subjekta.

IV Osnovi evidentiranja

Osnovi evidentiranja podataka u Centralnu evidenciju su:

 1. osnivanje registrovanog subjekta;
 2. promene vlasničke strukture i članova organa registrovanog subjekta, kao i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika.

Ovlašćeno lice je dužno da evidentira podatke u Centralnoj evidenciji najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja.

V Način vođenja Centralne evidencije

Evidentiranje podataka u Centralnu evidenciju vrši:

 1. registrator, na osnovu preuzetih podataka od nadležnih državnih organa o registrovanom subjektu koji su ovim prikazom dati u delu III stav 1 ovog prikaza;
 2. lice koje je ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu i to podataka koji su dati u delu III stav 2 ovog prikaza.

VI Vremenski okvir primene Zakona i rok čuvanja podataka i dokumenata

Postojeći registrovani subjekti dužni su da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona odrede stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, kao i da obezbede i čuvaju odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik registrovanog subjekta u roku od deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku. 

VII Krivično delo 

Počiniocem krivičnog dela će se smatrati lice koje u nameri da prikrije stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku kao istinit i promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta i kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

VIII Prekršaji

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj registrovani subjekat – pravno lice:

 1. ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku iz dela IV ovog prikaza;
 2. koji nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke I dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vflasnika registrovanog subjekta u roku iz dela VI ovog prikaza.

Za prekršaj definisan prethodnim stavom kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

IX Uspostavljanje Centralne evidencije

APR će Centralnu evidenciju uspostaviti najkasnije do 31.decembra 2018. godine.

Ovlašćeno lice je dužno da najkasnije do 31.01.2019. godine evidentira podatke o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta osnovanog do 31.decembra 2018. godine.

REZIME

Izvesnost donošenja navedenog propisa u najkraćem vremenskom roku je nesporna i svi privredni subjekti kod kojih u postojećoj centralnoj evidenciji pri APR-u nije kao stvarni vlasnik upisano fizičko lice će biti u obavezi da u relativno kratkom roku pod pretnjom kaznenih odredbi izvrše evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Postupak prikupljanja dokumenata će biti kompleksniji za subjekte čiji je osnivač strano pravno lice, kao i za ogranke i predstavništva stranih  pravnih lica, jer pored obezbeđenja dokumenata iz stranih privrednih registara, značajno vreme će biti potrebno za obezbeđenje zvaničnog prevoda svakog dokumenta na srpski jezik, a za određene subjekte (u zavisnosti od zemlje izdavanja dokumenta) obezbeđenje i Haškog Apostila.

Takođe se i kod subjekata kod kojih se do stvarnog, odnosno krajnjeg vlasnika dolazi kroz više subjekata u okviru vlasničke strukture ili se u vlasničkoj strukturi pojavljuje trast može očekivati da postupak obezbeđenja dokumenata traje duže i bude složeniji.

U vezi svega navedenog, u ovom trenutku svi subjekti koji će biti obveznici ovog propisa moraju imati svest o njegovom donošenju u najskorijoj budućnosti i u tom smislu је potrebno da započnu pripreme radi ispunjenja zahteva o evidenciji stvarnih vlasnika u skladu sa Zakonom.