.

Danijela Krtinić

Partner u Sektoru za reviziju

Finansijski sektor

Revizija finansijskih izveštaja | Pregled finansijskih izveštaja | Kompilacija finansijskih izveštaja | Finansijski Due diligence | Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka | Verifikacija troškova/Revizija finansijskih izveštaja projekata | Angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje | Obuka o MSFI