• Tax Highlights - Avgust 2017
Članak:

Tax Highlights - Avgust 2017

29 August 2017

NOVA UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Od 30. avgusta 2017. godine na snazi je nova Uredba o uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: „Uredba“) u smislu Zakona o porezu na dohodak građana Republike Srbije. Nova Uredba će se primenjivati za paušalno utvrđen prihod, počev od 2015. godine, a odredbe člana 1 i 4. će se primenjivati od 2018. godine.

Uredbom je najpre uvedena mogućnost da se paušalno oporezuju i preduzetnici koji koji obavljaju proizvodne delatnosti i koji svoje koji u okviru svoje delatnosti proizvode i prodaju isključivo svoje proizvode.

Uredbom se preciznije uređuju oblasti poslovanja preduzetnica u pojedinim gradskim opštinama grada Beograda radi utvrđivanja osnovice za visinu paušalnog oporezivanja.

Izmenjen je iznos uvećanja paušalnog prihoda kao poreske osnovice po osnovu broja zaposlenih sa 10% na 5% po jednom zaposlenom radniku. Takođe je izmenjena i maksimalna granica ovog uvećanja paušalnog prihoda sa 10% na 5% prosečne mesečne zarade.

Ostale okolnosti koje utiču na povećanje poreske osnovice tj. paušalnog prihoda mogu sada imati uticaja na povećanje paušalnog prihoda od 50% do 100% (umesto ranijih od 50% do 300%), dok je poslovna reputacija preduzetnika izbačena kao kriterijum za uvećanje paušalnog prihoda.

Uredbom se uvodi pravilo da se za preduzetnika koji započinje obavljanje delatnosti, odnosno koji postane paušalni obveznik poreza na dohodak građana, paušalni prihod utvrđuje u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost, koji ima paušalno utvrđen prihod po osnovu Uredbe.

Ukoliko se kod preduzetnika nisu promenili elementi za utvrđivanje kriterijuma u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, paušalni prihod se može uvećati najviše za 10%.