• Tax Highlights - Mart 2017
Članak:

Tax Highlights - Mart 2017

17 March 2017

DONET JE PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA ZA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA U SMISLU ZAKONA O PDV

 

Ministarstvo finansija Republike Srbije je donelo Pravilnik kojim se preciznije definiše šta se smatra uslugama koje su u vezi sa nepokretnostima u smislu člana 12 Zakona o PDV kojim se određuje mesto prometa usluga. Prema ovom Pravilniku, uslugama u vezi sa nepokretnostima smatraju se samo one usluge koje su neposredno povezane sa nepokretnostima, odnosno:

 1. ako se pružaju pomoću nepokretnosti u smislu da je nepokretnost ključna i nužna za pružanje usluge;
 2. ako se pružaju na nepokretnosti ili su usmerene ka nepokretnosti, a za cilj imaju promenu koja se odnosi na nepokretnost (pravnu ili fizičku).

Navedenim uslugama u vezi sa nepokretnostima smatraju se sledeće usluge:

 1. geodetske usluge;
 2. izrada projekata za izgradnju objekata ili delova objekata na određenim zemljišnim parcelama;
 3. izgradnja, rekonstrukcija i dr. objekata;
 4. nadzor nad izvođenjem građevinskih radova;
 5. obezbeđivanje gradilišta ili objekta u cilju zaštite od krađe ili štete;
 6. radovi na zemljištu kao i usluge iz oblasti poljoprivrede i šumarstva;
 7. procena rizika nepokretnosti;
 8. procena tržišne vrednosti nepokretnosti
 9. iznajmljivanje nepokretnosti;
 10. skladištenje u nepokretnostima te namene;
 11. smeštaj u hotelima i drugim ugostiteljskim objektima za smeštaj;
 12. prenos i ustupanje nepokretnosti;
 13. instaliranje ili montaža mašina;
 14. održavanje, popravka i nadzor;
 15. upravljanje nepokretnostima koje vrši vlasnik;
 16. posredovanje kod prodaje, davanja u lizing ili iznajmljivanja nepokretnosti;
 17. pravne usluge sačinjavanja određenih dokumenata i druge usluge koje su neposredno povezane sa nepokretnošću.

Usluge koje ne spadaju u usluge povezane sa nepokretnostima su:

 1. izrada projekata za izgradnju objekata ili delova objekata u slučaju kada za izgradnju nije određena zemljišna parcela;
 2. skladištenje dobara osim prethodno pobrojanih
 3. oglašavanje, kao i oglašavanje koje se vrši korišćenjem nepokretnosti;
 4. posredovanje kod smeštaja u hotelima I drugim ugostiteljskim objektima za smeštaj;
 5. omogućavanje prikazivanja dobara ili usluga izlagaču u određenom prostoru;
 6. instaliranje ili montaža mašina ili opreme koja se posle instaliranja ili montaže ne smatra sastavnim delom nepokretnosti;
 7. održavanje, popravka nad mašinom i drugom opremom koja nije sastavni deo nepokretnosti;
 8. upravljanje portfoliom investiranja u nepokretnosti;
 9. druge usluge koje nisu neposredno povezane sa nepokretnošću.

 

DONET JE PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVOZNIH SREDSTAVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA TIH SREDSTAVA, U SMISLU ZAKONA O PDV

 

Prevoznim sredstvima smatraju se vozila i druga dobra namenjena prevozu lica ili stvari, sa ili bez motora. Prevoznim sredstvima smatraju se naročito:

 1. drumska vozila i to: autobus, minibus i dr.;
 2. prikolice i poluprikolice;
 3. železnički vagoni;
 4. plovila i to: brod, jahta, čamac, barža i skela;
 5. vazduhoplovi i to: avion, helikopter, balon i dr;
 6. vozila za prevoz bolesnih i povređenih lica;
 7. traktori i motokultivatori;
 8. invalidska kolica.

Vozila koja nisu namenja prevozu lica ili stvari, ne smatraju se prevoznim sredstvima i u njih spadaju: viljuškar, bager, kombajn, kontejneri i dr.

 

DONET JE PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O PDV

 

Uslugama predaje jela I pića za konzumaciju na licu mesta smatraju se usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena ili ne, poslovnom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu.

Isporukom dobara smatra se predaja hrane, pića ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju.

 

IZMENE PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

 

USLUGE POVEZANE SA UVOZOM DOBARA
 • Usluga prevoza dobara koja je povezana sa uvozom dobara licu koje je poreski obveznik, smatra se usluga od mesta utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji, dok se licu koje nije poreski obveznik smatra se od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji.
 • Takođe se precizira da se licem koje vrši usluge prevoza smatra lice koje faktički vrši prevoz dobara, kao i svako drugo lice koje se obavezalo da izvrši prevoz dobara.
USLUGE POVEZANE SA IZVOZOM, TRANZITOM I PRIVREMENIM UVOZOM DOBARA
 • Usluga prevoza koja je u vezi sa izvozom dobara, a koja se pruža poreskom obvezniku smatra se uslugom prevoza od mesta utovara u Republici Srbiji do odredišta van Republike Srbije, dok licu koje nije poreski obveznik od mesta utovara u Republici Srbiji do državne granice. S tim u vezi nije potrebno deliti prevoz do i od državne granice u slučaju pružanja usluge prevoza poreskim obveznicima definisanim članom 12 Zakona o PDV.
 • Uslugom prevoza koja je u vezi sa tranzitom dobara, a koja se pruža poreskom obvezniku definisanim članom 12 Zakona o PDV smatra se usluga prevoza preko teritorije Republike Srbije, od mesta utovara do mesta istovara van Republike Srbije, dok licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12 Zakona o PDV od mesta ulaska do mesta izlaska robe na državnoj granici.
 • Usluga prevoza koja je u vezi sa privremenim uvozom dobara, a koja se pruža poreskom obvezniku u smislu člana 12 Zakona o PDV smatra se usluga prevoza od mesta utovara van Republike Srbije do prvog odredišta u Republici Srbiji, dok licu koje nije poreski obveznik u smislu člana 12 Zakona o PDV od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji.

 

DONET JE PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE“ ZA 2017. GODINU

 

U nastavku sledi pregled kamatnih stopa za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za svrhe poreza na dobit za 2017. godinu a koje se primenjuju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

ZA BANKE I DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA
 • kamata na kratkoročne kredite u RSD iznosi 3,17% dok na dugoročne kredite iznosi 4,38%.
 • na kredite u EUR, USD, CHF, SEK i RUB i dinarske kredite indeksirane u EUR, USD, CHF, SEK, RUB, kamatna stopa iznosi 3,13%, 4,20%, 1,34%, 3,63% i 3,30%, respektivno.
 • na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP, kamata iznosi 1,15%.
ZA DRUGA PRIVREDNA DRUŠTVA
 • kamata na kratkoročne kredite U RSD iznosi 6,46%, dok na dugoročne kredite iznosi 6,39%.
 • na kratkoročne kredite u EUR i u USD i dinarske kredite indeksirane u EUR i USD, kamatna stopa iznosi 3,98% i 4,61% respektivno.
 • na dugoročne kredite u EUR, CHF i USD i dinarske kredite indeksirane u EUR, CHF i USD, kamatna stopa iznosi 4,25%, 7,08% i 5,72%, respektivno.