• Tax Highlights - Mart 2017-2
Članak:

Tax Highlights - Mart 2017-2

22 March 2017

OBAVEZA STRANOG LICA DA IMENUJE PDV PUNOMOĆNIKA U REPUBLICI SRBIJI

Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (koje su na snazi od 1. Januara 2017. godine) uvedene su kaznene odredbe za strana lica koja vrše promet dobara i usluga na teritoriji Srbije a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ne imenuju PDV pumomoćnika. Kazne su propisane u sledećim iznosima:

  • od RSD 100.000 do RSD 2.000.000 za nerezidentna pravna lica;
  • od RSD 50,000 za nerezidentna fizička lica.

Shodno odredbama člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost, strano lice (pravno ili fizičko) koje na teritoriji Srbije vrši oporezivi promet dobara i usluga (pri čemu se mesto prometa dobara i usluga određuje na osnovu člana 11 i člana 12 Zakona o porezu na dodatu vrednost) licima koji nisu obveznici PDV (fizičkim licima i pravnim licima koja nisu evidentirana u sistem PDV-a), dužno je da imenuje PDV punomoćnika i da se preko istog evidentira sistem PDV u Republici Srbiji. Prilikom utvrđivanja da li postoji obaveza evidentiranja stranog lica u sistem PDV-a, nije relevantno da li promet stranog lica na teritoriji Srbije prelazi vrednost od RSD 8,000,000 u periodu od 12 meseci ili ne (što je kriterijum koji se primenjuje za domaća lica).

Izuzetno od navedenog, strano lice nije dužno da imenuje PDV punomoćnika u Srbiji i da se preko punomoćnika evidentira u sistem PDV-a u sledećim slučajevima:

  • kada vrši promet isključivo obveznicima PDV i/ili licima iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost (koji uključuje Republiku Srbiju i njene organe, organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave)
  • kada vrši iskljičivo promet usluga prevoza putnika autobusima.

Ukoliko Vam je, u skladu gore navedenim, neophodan PDV punomoćnik ili ako imate matično pravno lice ili drugo lice iz Vaše grupe preduzeća koje direktno vrši oporeziv promet dobara i usluga na teritoriji Republike Srbije licima koja nisu registrovana kao PDV obveznici (ili licima iz člana 9 stav 1 Zakona o porezu  na dodatu vrednost), biće nam zadovoljstvo da prodiskutujemo uslove pod kojima Vam možemo pomoći. Naša usluga u ovom smislu uključuje:

  • dobijanje nerezidentnog PIB-a i evidentiranje u sistem PDV-a u Srbiji
  • registracija PDV punomoćnika
  • izdavanje faktura kupcima u Srbiji, priprema PDV evidencija i podnošenje PDV prijava
  • obavljanje ostalih propratnih aktivnosti PDV punomoćnika u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.