• Tax Highlights - Mart 2018-2
Članak:

Tax Highlights - Mart 2018-2

13 March 2018

Novi pravilnik o kamatnim stopama „van dohvata ruke“ za 2018. godinu

Ministarstvo finansija Republike Srbije je u Službenom glasniku broj 18 of 9. marta 2018. godine objavilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su za svrhe utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Kamatne stope su sledeće:

 1. Za banke i davaoce finansijskog lizinga:
 • 3.10% na kratkoročne kredite u RSD
 • 4.10% na dugoročne kredite u RSD
 • 3.19% na kredite u EUR i dinarske kredite denominovane u EUR
 • 2.45% na kredite u USD i dinarske kredite denominovane u USD
 • 3.12% na kredite u CHF i dinarske kredite denominovane u CHF
 • 3.70% na kredite u SEK i dinarske kredite denominovane u SEK
 • 1.15% na kredite u GBP i dinarske kredite denominovane u GBP
 • 3.33% na kredite u RUB i dinarske kredite denominovane u RUB
 1. Za druga privredna društva:
 1. 5.84% na kratkoročne kredite u RSD
 2. 5.58% na dugoročne kredite u RSD
 3. 3.10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 4. 3.42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR
 5. 12.97% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 6. 8.21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF
 7. 4.41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD
 8. 4.16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

Ove kamatne stope će se primenjivati za utvrđivanje prihoda i rashoda od kamata u skladu sa principom „van dohvata ruke“ pri sastavljanju poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu. Za svrhe poreske prijave i poreskog bilansa za 2017. godinu, u primeni ostaje postojeći Pravilnik koji propisuje kamatne stope za 2017. godinu.

Novi Pravilnik o uslugama po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku

Ministarstvo finansija Republike Srbije je objavilo novi Pravilnik o vrstama usluga iz člana 40 stav 1 tačka 5 Zakona o porezu na dobit pravnih lica po osnovu kojih nerezidentnog pravno lice ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica koji se oporezuje porezom po odbitku. Ove usluge obuhvataju:

 1. usluge istraživanja tržišta koje obuhvataju:
 • prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica
 • obradu i analizu prikupljenih podataka
 • određivanje karakteristika i merenje potencijala tržišta
 • analizu učešća na tržištu
 • analizu prodaje
 • ispitivanje konkurencije
 • tesitiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu;

Ove usluge ne obuhvataju usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.

 1. računovodstvene i revizorske usluge koje obuhvataju:
 • sastavljanje finansijskih izveštaja
 • reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinih i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom;
 1. druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja koje obuhvataju:
 • svaki oblik pravnog i poslovog savetovanja a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnih licem, kao i svaka vrsta savetovanja i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica. Ove usluge ne obuhvataju održavanje seminara, radionica, predavanja i posredovanja.

Prihodi po osnovu ovih usluga se oporezuju porezom po odbitku bez obzira na njihovo mesto pružanja ili korišćenja tj. mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2018. godine.