Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
  • Tax Highlights - Novembar 2018
Newsletter:

Tax Highlights - Novembar 2018

09 novembar 2018

NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Ministarstvo finansija je 07. novembra 2018. godine objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

U nastavku dajemo pregled najznačajnijih predloženih izmena i dopuna.

Izmena metodologije obračuna poreske amortizacije

Koncept metodologije obračuna poreske amortizacije se u potpunosti menja.

Nova pravila za utvrđivanje amortizacije se primenjuju za stalna sredstva stečena od 1. januara 2019. godine odnosno od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini dok se za sredstva nabavljena pre navedenog perioda primenjuju rešenja iz prethodne verzije zakona.

  • U slučaju kada je računovodstvena amortizacija utvrđena u nižem iznosu od poreske, kao rashod u poreskom bilansu priznaje se računovodstvena amortizacija;
  • Predlog je da se ukine degresivan metod za potrebe obračuna poreske amortizacije za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V. Amortizacija svih stalnih sredstava utvrđivaće se primenom proporcionalne metode;
  • Amortizacija investicionih nekretnina koje se nakon početnog priznavanja vrednuju po fer vrednosti utvrđuje se primenom stope od 2.5%  na nabavnu vrednost;
  • Amortizacija nematerijalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu računovodstvene amortizacije;
  • Ukoliko je krajnji saldo II-V grupe manji od 10% za II grupu, 15% za III grupu, 20% za IV odnosno 30% za V grupu u odnosu na saldo na dan 31. decembra 2018. godine, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe;
  • Stara pravila za obračun poreske amortizacije za stalna sredstva (stečena zaključno sa 31.12.2018. godine) razvrstana u grupe II do V, primenjuju se najkasnije zaključno sa 31.12.2028. godine.

Priznavanje troškova za reklamu i propagandu

Ukida se ograničenje za priznavanje troškova za reklamu i propagandu u iznosu do 10% od ukupnog prihoda. Počevši od 2019. godine, troškovi za reklamu i propagandu biće poreski priznati u punom iznosu.

Uvođenje podsticaja u vezi sa realizovanim troškovima istraživanja i razvoja

Troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici Srbiji mogu se priznati u dvostrukom uvećanom iznosu kao rashod u poreskom bilansu.

Istraživanjem će podrazumevati sticanje novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, dok će sa druge strane razvoj obuhvatati primenu rezultata istraživanja

Podsticaj se ne odnosi na troškove istraživanja nastale u cilju pronalaženja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji.

Izuzimanje prihoda od oporezivanja realizovanih po osnovu ugovora o koncesiji

Prihodi po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade, koje je izvršio privatni partner u postupku realizacije ugovora o koncesiji, ne uključuju se u poresku osnovicu davaoca koncesije, pod uslovom da procenjena vrednost koncesije iznosi najmanje 50 miliona evra. Podsticaj će se primenjivati za utvrđivanje poreske obaveze počev za 2018. godinu;

Izuzimanje iz oporezivanje dela prihoda koje ostvari obveznik kao nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje istog

Kvalifikovani prihod, koji ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava, po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, koji ne uključuje naknadu za prenos autorskog ili srodnog prava u celini, može se izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda. Ovaj prihod treba umanjiti za iznos istorijskih ili tekućih poreski priznatih rashoda u vezi sa istraživanjem i razvojem koji su za posledicu imali nastanak tog autorskog dela ili predmeta srodnog prava. Obveznik je dužan da pomenute prihode posebno iskaže u svom poreskom bilansu. Ovaj podsticaj će se primenjivati na autorska dela i predmete srodnog prava  koji će biti deponovani u registar počev od 1. januara 2019. godine.

Srazmerno umanjenje utvrđenog kapitalnog dobitka

U oporezivu dobit se uključuje 20% kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom imovinskih prava u celini po osnovu autorskog ili srodnog prava na deponovanom autorskom delu, i prava u vezi sa pronalaskom.

Izuzimanje iz oporezivanja kapitalnih dobitaka nastalih po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije

U poresku osnovicu privatnog partnera ne ulaze kapitalni dobici nastali po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije prilikom realizacije ugovora o koncesiji, pod uslovom da procenjena vrednost koncesije iznosi najmanje 50 miliona evra. Kapitalni gubici nastali po ovom osnovu ne mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima.

Poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

Uvodi se poreski kredit za obveznike koji izvrše ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost. Iznos poreskog kredita predstavljaće 30% izvršenog ulaganja u kapital, takođe propisani su posebni uslovi šta se smatra novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, kao i pitanje lica čija se ulaganja mogu kvalifikovati za sticanje prava na poreski kredit.

  • Pravo na poreski kredit se ostvaruje samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojim se povećava kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost. Obveznik može da koristi poreski kredit nakon isteka perioda od tri godine u kojem nije smanjivao svoje ulaganje.
  • Najviši iznos poreskog kredita koji se priznaje pojedinačnom poreskom obvezniku je RSD 100,000,000.
  • Najviši iznos poreskog kredita koji se može ostvariti na račun poreza na dobit u jednoj godini iznosi RSD 50,000,000.

Uvođenje poreskog kredita po osnovu plaćenog poreza na kapitalni dobitak u drugoj državi

Obveznik koji je platio porez u drugoj državi po osnovu kapitalnog dobitka od prodaje imovine, može da umanji obračunati porez na dobit u Srbiji za iznos plaćenog poreza u toj drugoj državi.

Izmene i dopune, za koje nije prethodno posebno naznačeno, stupaju na snagu za potrebe utvrđivanja poreske obaveze počev za 2019. godinu.