Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Tax Highlights - April 2021
Newsletter:

Tax Highlights - April 2021

27 april 2021

NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST

U Službenom glasniku br. 37/21 objavljen je novi Pravilnik o  porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Pravilnik) koji predstavlja objedinjeni pravilnik koji zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika iz oblasti PDV koji su sada u primeni uz uvođenje određenih izmena, detaljnijih pojašnjenja i dopuna postojećih odredbi.

Novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost je stupio na snagu 22. aprila 2021. godine, dok je primena odredaba ovog Pravilnika odložena za 1. jul 2021. godine.

U nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmena i dopuna.

PRENOS CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE

 • Početkom primene ovog Pravilnika donosi se izmena koja predviđa da se poslovnom celinom smatra celina čijim se prenosom sticaocu omogućava da samostalno obavljanje delatnosti koju je obavljao prenosilac celine. Naime, prema novom pravilu za poresko izuzimanje više ne postoji uslov da prenosiocu imovine u momentu prenosa bude onemogućeno da obavlja tu delatnost.

ZAMENA DOBARA KOJA SU U GARANTNOM ROKU

 • Zamenom dobara u garantnom roku ne smatra se zamena rezervnih delova i slično u okviru popravke, odnosno servisa određenog dobra.

POSLOVNI UZORCI

Bliže su definisani pojmovi uobičajene količine poslovnih uzoraka i poslovni uzorci:

 • Uobičajenom količinom poslovnih uzoraka koji se bez naknade daju kupcima ili potencijalnim kupcima, smatra se ona količina poslovnih uzoraka koja je potrebna da se kupci ili potencijalni kupci upoznaju sa karakteristikama određenog dobra.
 • Poslovnim uzorcima koja se daju za potrebe analize u količini određenoj aktom nadležnog organa smatraju se dobra su rezultat poslovanja obveznika PDV ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti, nezavisno od toga da li su kao takva namenjena prometu.

PROMET REKLAMNOG MATERIJALA KOJI SE DAJE BEZ NAKNADE

 • Propisuje se da se svakim drugim prometom dobara bez naknade smatra svako drugo raspolaganje dobrima bez naknade, osim:
  • Flajera;
  • Kataloga;
  • Brošura bez PDV,

  Te se na gore pomenuta davanja ne primenjuje propisani kriterijum za reklamni materijal i poklone manje vrednosti od RSD 2,000, kao ni ograničenje od 0.25% ukupnog prometa u poreskom periodu.

 • Dodatno, Pravilnik predviđa da se reklamnim materijalom smatraju sva dobra na kojima je odštampan logotip ili brend obveznika PDV koja obveznik PDV neposredno ili posredstvom trećih lica, besplatno daje različitim licima Trenutno važećim odredbama relevantnog Pravilnika nije propisana mogućnost davanja reklamnog materijala posredstvom trećih lica.

IZMENE I DOPUNE PRAVILA ZA ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

 • Novim Pravilnikom su propisani izuzeci kada se određeni radovi ne smatraju građevinskim radovima iako su u skladu sa Klasifikacijom delatnosti razvrstani u šifre delatnosti koje spadaju pod radove iz oblasti građevinarstva.
 • Naime, u skladu sa novim Pravilnikom a nezavisno od vrednosti koja je utvđena ranijim izmenama i dopunama Zakona o PDV, radovima iz građevinastva ne smatraju se:
  • Popravka opreme;
  • Popravka instalacija;
  • Isporuka sa ugradnjom tj. ugradnja elemenata za kuhinje i kupatila  uređaja za grejanje i hlađenje, sistema za zalivanje  zelenih površina, ormana, biblioteka, polica i ostalo.
 • Pravilnik propisuje da se isporuka dobara  i pružanje usluga u okviru uređenja zelenih površina, uključujući i uređenje zelenih površina na objektima odnosno u objektima ne smatra radovima iz oblasti građevinarstva. Dodatno, ozelenjavanje postojeće zelene površine, kao što su radovi sađenja trave, cveća itd.) ne smatraju radovima iz oblasti građevinarstva.
 • Predviđeno je da se isporuka sa ugradnjom vodovodnih, kanalizacionih grejnih i klimatizacionih sistema smatra radovima iz oblasti građevinastva, dok se s druge strane popravke vodovodnih, kanalizacionih grejnih i klimatizacionih sistema ne smatraju radovima iz oblasti građevinarstva.
Sporedan promet uz glavni promet iz oblasti građevinarstva
 • Propisano je da ako se uz promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva vrši sporedan promet dobara i usluga, smatra da se izvršen samo jedan promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.
Sporedan promet uz glavni promet koji nije iz oblasti građevinarstva
 • Suprotno od prethodno opisanog, ukoliko se uz promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom iz oblasti građevinarstva vrši sporedan promet dobara i usluga koji se smatra prometom iz oblasti građevinarstva smatra se da je izvršen samo jedan promet dobara i usluga koji nije iz oblasti građevinarstva.
Kriterijum od RSD 500,000
 • Pravilnikom se precizira da se vrednost prometa iz oblasti građevinarstva određuje na dan prometa iz oblasti građevinarstva, kao i da se odnosi na delimičnu isporuku dobara i usluga.

USLUGE U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA

Dato je pojašnjenje termina mašina ili druge opreme koja se smatraju sastavnim delom nepokretnosti.

Mašinama i drugom opremom  smatraju se dobra koja se instaliranjem ili montažom ugrađuju u nepokretnost, a koja se ne mogu odvojiti od nepokretnosti bez težeg oštećenja, znatne fizičke promene ili menjanja prirode te nepokretnosti.

PORESKA OSNOVICA

Povratna ambalaža
 • Odredbama novog Pravilnika propisano je da osnovica za PDV sadrži vrednost ambalaže (1) nepovratne odnosno jednokratne i (2) povratne ambalaže koju obveznik PDV zaračuvana primaocu dobara.
 • Pravilnik predviđa da ukoliko se ambalaža ne vrati u roku predviđenom ugovorom, smatra se da je istekom roka došlo do novog prometa, odnosno do prometa povratne ambalaže a ne do izmene osnovice.
Porez na dobit po odbitku
 • Pravilnikom je bliže uređeno da se porez na dobit po odbitku uračunava u osnovicu za PDV nezavisno da li je na dan nastanka poreske obaveze za PDV nastala i obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dobit po odbitku.
Procena osnovice
 • Ako za promet dobara ili usluga, za koji je primalac dobara ili usluga poreski dužnik, nije poznat iznos osnovice na dan nastanka poreske obaveze, poreski dužnik utvrđuje osnovicu procenom (npr. na osnovu podataka o istim ili sličnim prometima dobara ili uslugama izvršenih u prethodnom periodu, na osnovu elemenata iz ugovora i dr.).

MESTO PROMETA PREVOZNIH USLUGA KAO I USLOVI ZA PRIMENU PORESKOG OSLOBOĐENJA

 • Pravilnikom je predviđena dopuna pojma prevoznika i organizatora prevoza, stoga u slučaju kada ima više učesnika u organizaciji jednog prevoza, smatra se da ima vise pojedinačnih usluga prevoza, te se isti poreski tretman primenjuje na sve promete.

VRAĆANJE DOBARA KOJIMA ISTIČE ROK TRAJANJA

Rok trajanja dobara
 • U skladu sa Pravilnikom, dobrima kojima istice rok trajanja smatraju se dobra kojima je isteklo najmanje dve trećine roka trajanja, a do isteka roka trajanja ostalo najviše dva meseca.
 • Propisano je da oba roka moraju kumulativno da budu ispunjena.
 • Novim Pravilnikom je ukinut uslov da vraćanje dobara mora da bude predviđeno propisom ili ugovorom.

ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA

Pravilnik unosi pojednostavljenje odnosno ako se ispravka srazmernog poreskog odbitka vrši primenom procenta srazmernog poreskog odbitka od najmanje 98%, PDV obveznik vrši ispravku srazmernog poreskog odbitka do iznosa od 100%.

IZDAVANJE RAČUNA

 • Pravilnikom se predviđa da ako se račun izdaje na dan kada je izvršen promet dobara tj. usluga račun koji će biti izdat za taj promet ne mora da sadrži podatak o datumu prometa dobara i usluga.
 • Predviđena je izmena i dopuna propisa koji se odnosi na promet dobara i usluga, tako da ako se naknada plaća u stranoj valuti, iznos osnovice i iznos PDV tj. iznos naknade za promet dobara I usluga može biti iskazan u stranoj valuti dok s druge strane podaci o ukupnom iznosu osnovice I PDV moraju biti iskazani u dinarima.

PROPISANI SLUČAJEVI KAD SE PODACI NE ISKAZUJU U OBRASCU POPDV

U nastavku su predstavljeni podaci za koje ne postoji obaveza evidentiranja u obrascu POPDV:

 • zarade lica koja su u radnom odnosu kod obveznika PDV;
 • promet dobara, odnosno usluga koji se vrši bez naknade, a koji se ne izjednačava sa prometom uz naknadu;
 • kamate na depozite po viđenju, kamate zbog neblagovremenog plaćanja,
 • naknade štete;
 • novčane donacije;
 • troškovi po osnovu računa koji ne glase na obveznika PDV i drugi podaci koji nisu od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.
 • Obveznici PDV sa sedištem u Republici Srbiji ne evidentiraju podatke koji se odnose na promete dobara i usluga koji su izvršile njegove poslovne jedinice (ogranaci i predstavništva), odnosno koji su izvršeni njegovim poslovnim jedinicama registrovanim van Republike Srbije.

PROPISANA EVIDENCIJA O VAUČERIMA

 • Obveznik PDV koji vrši prenos jednonamenskih, odnosno višenamenskih vrednosnih vaučera dužan je da u svojoj evidenciji, po vrsti vaučera, obezbedi podatke o:
 1. ukupnoj vrednosti vaučera;
 2. ukupnom broju vaučera čiji je prenos izvršen.