Tax Highlights - April 2022

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU – obaveza podnošenja poreske prijave

12.04.2022. godine Ministarstvo finansija je objavilo na svom sajtu Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu (u daljem tekstu: Objašnjenje), u kojem se između ostalog navodi kako postoji obaveza podnošenja poreske prijave ukoliko je godišnji zbir oporezivih prihoda koje je poreski obveznik ostvario u 2021. godini veći od propisanog neoporezivog iznosa (RSD 3.268.224).

To znači da je broj poreskih obveznika koji dužni da podnesu poresku prijavu značajno proširen, odnosno, da je, suprotno dosadašnjoj praksi, i lice koje nije u obavezi da plati godišnji porez za 2021. godinu, u obavezi da podnese poresku prijavu, u slučaju da je godišnji zbir njegovih oporezivih prihoda, bez umanjenja za porez i doprinosa plaćenih na teret primaoca prihoda, veći od RSD 3.268.224.

Napominjemo da obaveza u ovom slučaju postoji nezavisno od godina starosti obveznika, što je posebno i naglašeno u Objašnjenju za lica koja su
do 31.12.2021. godine imala manje od navršenih
40 godina.

Prema navedenom, poreski obveznik utvrđuje da li je dužan da podnese poresku prijavu za godišnji porez tako što sabira poreske osnovice za sve prihode koji podležu oporezivanju godišnjim porezom, a zatim taj zbir upoređuje sa propisanim neoporezivim iznosom od RSD 3.268.224. Obaveza postoji ukoliko je utvrđeni zbir osnovica veći od neoporezivog iznosa, čak i u slučaju da je poreska obaveza za godišnji porez nula.

Smatramo da će ovakvo tumačenje Ministarstva finansija bespotrebno nametnuti dodatni administrativni teret kako obveznicima, tako i Poreskoj upravi, a bez pozitivnog efekta na prihode države.