Tax Highlights - Oktobar 2 2021

NOVI ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 

Skupština Republika Srbija usvojila je Zakon o elektronskom fakturisanju  („Zakon“), koji objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije br. (44/2021)“ dana 29. aprila 2021. godine i koji je stupio na snagu 7. maja 2021. godine. Početak primene zakona je odložen i posebno je regulisan, za subjekte javnog i subjekte privatnog sektora.

Obaveze koje donosi novi Zakon:

 1. izdavanje i prijem elektronskih faktura;
 2. čuvanje elektronskih faktura;
 3. evidentiranje obračuna PDV u Sistemu elektronskih faktura.

1. Izdavanje i prijem elektronskih faktura

 • obavezu izdavanja elektronske fakture imaju kako subjekti javnog i privatnog sektora (obveznici evidentirani u sistem PDV), po osnovu međusobnih transakcija, tako i PDV punomoćnici stranih pravnih lica registrovanih za PDV u Srbiji po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora;
 • Zakon predviđa mogućnost angažovanja posebnog lica – informacionog posrednika, koje ima saglanost ministra finansija, za obavljanje poslova izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije;
 • obavezu izdavanja elektronskih faktura nemaju preduzetnici i pravna lica koji nisu evidentirana u sistem PDV;

Početak primene Zakona za subjekte javnog i privatnog sektora:

 • od 1. januara 2022. godine subjekti javnog sektora imaće obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu izdatu u skladu sa zakonom, kao i obavezu izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora.
 • od 1 januara 2022. godine subjekti javnog sektora imaće obavezu da elektronski evidentiraju obračun PDV.
 • od 1 januara 2022. godine subjekti privatnog sektora biće u obavezi da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora
 • od 1. jula 2022. godine, subjekti javnog sektora biće u obavezi da izdaju elektronsku fakturu subjektima privatnog sektora, dok će subjekti privatnog sektora biti u obavezi da prime elektronsku fakturu od subjekta javnog sektora i da je čuvaju
 • od 1. januara 2023. godine, počinje primena odredaba Zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronskih faktura u transakcijama između subjekata privatnog sektora

2. Čuvanje elektronskih faktura

 • elektronske fakture izdate ili primljene od strane subjekta javnog sektora čuvaju se trajno u sistemu elektronskih faktura;
 • elektronske fakture izdate ili primljene od strane subjekta privatnog sektora čuvaju se u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je izdata elektronska faktura;

3. Evidentiranje obračuna PDV u Sistemu elektronskih faktura

 • Zakonom je propisana posebna obaveza evidentiranja obračuna PDV u Sistem elektronskih faktura, koju pored obveznika evidentiranih u PDV imaju i subjekti javnog sektora i obveznici koji nisu evidentirani u sistem PDV, kada se u skladu sa Zakonom o PDV smatraju poreskim dužnicima;
 • Obaveza evidentiranja obračuna PDV u Sistem elektronskih faktura postoji npr. u situaciji kada:

                - postoji obaveza internog obračuna PDV za promet stranog lica koje nije evidentirano u sistem PDV;

                - postoji obaveza  obračunavanja PDV na manjak ili rashod dobara,

                - postoji obaveza obračunavanja PDV kod uzimanja iz poslovne imovine za lične potrebe osnivača, zaposlenih i drugih lica, i u drugim situacijama u kojima je lice dužno da obračuna PDV ali nema obavezu izdavanja računa..  

Izdavalac, primalac elektronske fakture, kao i informacioni posrednik, dužni su da omoguće uvid u podatke i poslovnu dokumentaciju licu koje vrši nadzor (Ministarstvo finansija) uz pretnju novčane kazne ako ne postupe u skladu sa tim.

Predviđene su značajne novčane kazne u rasponu od RSD 200,000  do RSD 2,000,000 za subjekte javnog i od RSD 50,000 do RSD 500,000 za subjekte privatnog sektora, koji:

 • povrede obavezu izdavanja elektronske fakture,
 • koriste podatke koje su dostupni u sistemu za svrhe koje nisu propisane zakonom,
 • ne prime elektronsku fakturu u skladu sa zakonom.
 • kao i kazne u rasponu od RSD 200,000 do RSD 2,000,000 za informacionog posrednika koji pružanjem usluga iz oblasti elektronskog fakturisanja ugrozi bezbednost i funkcionisanje Sistema elektronskih faktura.

Prijavite se da dobijate poslednje BDO vesti i publikacije

Please fill out the following form to access the download.