Poreska revizija / simulacija poreske kontrole

Poreska revizija / simulacija poreske kontrole

 

Cilj sprovođenja poreske revizije odnosno simulacije poreske kontrole je da se utvrde potencijalni rizici u poslovanju privrednog društva, kao i davanje predloga za minimiziranje poreskih rizika. Pregled se sprovodi koristeći metodu uzorkovanja.

Poreska revizija odnosno simulacija poreske kontrole obuhvata sledeće:

  • Pregled poreza na dodatu vrednost

Podrazumeva pregled PDV obračuna, odnosno kontrolu PDV prijava u posmatranim periodima, a pre svega knjigu ulaznih i izlaznih faktura, ulazne i izlazne fakture sa aspekta Zakona o PDV, kao i odgovarajućih ugovora i prateće dokumentacije. Cilj pregleda je uočavanje eventualnih formalnih i suštinskih nedostataka i davanja predloga za korekciju istih. Svaka faktura u posmatranom periodu će biti uzeta u obzir.

  • Pregled poreza na dobit pravnih lica

Predstavlja kontrolu obračuna poreza na dobit i obrazaca koje bi trebalo podneti Poreskoj upravi (poreskog bilansa, poreske prijave, poreske amortizacije, i sl.). Navedena kontrola će obuhvatiti značajne pozicije (trošak i prihod), iskazane u gore navedenim obrascima.

  • Pregled ostalih poreza

Navedeni pregled uključuje kontrolu svih ostalih poreza (osim PDV-a i poreza na dobit), koji su obračunati i plaćeni u periodu za koji se vrši analiza. Cilj ovog pregleda je identifikacija ostalih poreskih rizika.