Transferne cene

Transferne cene

 

Zemlje širom sveta pozivaju na uvođenje strožih propisa i sprovode sve veći nadzor u oblasti transfernih cena.

Na globalnom nivou, u toku je proces ubrzanog donošenja novih propisa od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), posebno u oblasti intelektualne svojine kao dela BEPS inicijative. To će imati značajan uticaj na sadašnje i buduće transferne cene kod kompanija svih veličina.

Problematika transfernih cena kao jedno od najaktuelnih pitanja poreskih obveznika širom sveta poslednjih godina dobija na značaju i u Srbiji.

U Srbiji je priprema i podnošenje dokumentacije o transfernim cenama nadležnom organu Poreske uprave postalo obaveza počev od 2013. godine. Osnov za regulisanje oblasti transfernih cena u Srbiji čine Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i OECD smernice.

BDO Srbija klijentima pruža sledeće vrste usluga:

  • Priprema dokumentacije o transfernim cenama
  • Izrada studija uporedivosti (benchmark analiza)
  • Priprema politike transfernih cena
  • Pregled postojeće dokumentacije o transfernim cenama
  • Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena